Skip to main content

Het college van B&W heeft het concept voorontwerp Hobbemaplein en omstreken vrijgegeven voor inspraak. De termijn loopt af uiterlijk 4 julie 2024.
Onze belangrijkste wens is om de beeldbepalende bomen (de meeste zijn iepen) en groen op het Hobbemaplein te behouden. We vinden het goed dat het Hobbemaplein wordt heringericht, en dat er daarbij ruimte komt voor meer groen en meer fiets en ov. Maar we zijn het niet eens dat de beeldbepalende iepen moeten wijken voor 2 halten van bus 25. Dat er bij de planvorming geen rekening is gehouden met deze bomen begrijpen we niet. 
Het groene plantsoen met de volwassen bomen, centraal gelegen op het Hobbemaplein, is het enige mooie van het plein. De bomen zijn niet alleen beeldbepalend, ze hebben ook een toekomstverwachting van meer dan 15 jaar. Deze volwassen bomen (ze zijn ca 50 jaar oud) leveren veel ecosysteemdiensten (dempen hittestress, voorkomen wateroverlast, leveren belangrijke bijdragen aan de biodiversiteit e.d.).
Er is jarenlang in de iepen geïnvesteerd door ze jaarlijks in te enten tegen iepziekte. Met succes.
Het Hobbemaplein is bovendien een herdenkingsplaats.
Interessant is dat de Bomen Effectanalyse (de BEA) in tabel 4.4 de mogelijkheid beschrijft om de bomen op het plein te behouden nl door de rijbaan te verleggen. Ook voor andere locaties worden alternatieven aangedragen om bomen te behouden.
We begrijpen niet dat hier geen gehoor aan is gegeven. Steekhoudende argumenten om dit niet te doen ontbreken.
Kortom, de bomen hebben geen evenwichtige plek gekregen in de planvoorbereiding.
Niet is aangetoond dat het rooien van bomen niet anders kan (coalitieakkoord).

We vinden het storend dat de BEA niet bij de stukken is gevoegd.