Skip to main content

De voorzieningenrechter heeft op uitspraak gedaan (13-10-2-23) dat de 347 bomen op Nieuw Vredenoord moeten blijven staan, en dat de kapvergunning naar zijn oordeel in de bodemprocedure geen stand zal houden. De 347 bomen zouden moeten wijken om de aanlag van een tweede watertoevoer van de Vliet naar het bergingsgebied Molenvlietpark mogelijk te maken – parallel aan de Kansjesmolensloot.
Nieuw Vredenoord is aangewezen als een NNN-gebied. De voorzieningenrechter oordeelde dat het kappen van de bomen de instandhouding en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied significant zal beperken.  
Maar de gemeente gaat door alsof die uitspraak er niet is. Want tot onze verbazing heeft de gemeente een ontwerpbestemmingsplan (2023) ter inzage gelegd voor Nieuw Vredenoord. De uitspraak van de voorzieningenrechter wordt hierin geen enkele keer genoemd.

Het doel van dit ontwerpbestemmingsplan Nieuw Vredenoord is tweeledig: de ontwikkeling van een buitenplaats, bestaande uit  11 appartementen, 4 grondgebonden woningen en 3 overige gebouwen. Daarnaast zal de hierboven genoemde tweede wateraanvoer worden aangelegd. Voor al deze bestemmingen zijn diverse ontsluitingen en herinrichtingen nodig. De gemeente meent dat de aanleg van de 2e watertoevoer doorgaat. De gemeente maakt  hiermee pijnlijk duidelijk niet op de hoogte te zijn van de uitspraak van de voorzieningenrechter. 
Het hele plangebied maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het gaat om twee beheertypen: een Haagbeuken- en Essenbos en een Flora- en faunarijk grasland. Na Natura2000-gebieden ondervinden de NNN-gebieden de hoogste bescherming. Nieuw Vredenoord is planologisch beschermd in het Natuurbeheerplan, de Structuurvisie en Verordening van de Provincie Zuid-Holland. In deze gebieden kunnen slechts onder strikte voorwaarden nieuwe ruimtelijk ontwikkelingen plaatsvinden: hier geldt het “nee, tenzij-principe”. Volgens de gemeente Den Haag is er bij de Provincie Zuid-Holland een ontheffing aangevraagd voor deze nieuwe buitenplaats. De gemeente verwacht dat de provincie deze zal toekennen maar dat is natuurlijk nog maar de vraag omdat zowel het oppervlak als de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied significant worden aangetast. De advocate van Prakke d’Oliviera heeft namens de Bomenstichting Den Haag  een zienswijze over dit ontwerpbestemmingsplan ingediend.