Groen van stedelijk belang behoort tot de Stedelijke Groene Hoofdstructuur (SGH).
De SGH is opgebouwd uit:
  • de groengebieden en groenzones die behoren tot de landelijke, provinciale en regionale groenstructuren en zijn vastgelegd in vigerend beleid op rijks, provinciaal en regionaal niveau.
  • de zones die behoren tot de gemeentelijk vastgestelde ecologische verbindingszones. (zie de nota “Ontwikkelingsvisie Stedelijke Ecologische Verbindingszones” van juni 1999);
  • de bomenstructuur, specifiek die delen van de bomenstructuur die een belangrijke bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van de stad, de lange lijnen, de historische lijnen en de boomstructuren die functioneren als belangrijke verbindingsschakels voor natuur tussen de groengebieden;
  • de groengebieden die op grond van de in hoofdstuk 2 benoemde waarden en betekenissen van het groen een bijzondere bijdrage leveren aan de kwaliteit, de identiteit en de belevingswaarde van de stad.
Het college is verplicht de SGH duurzaam in stand te houden en te versterken.