Als voor een boom die op de nominatie staat om gekapt te worden een kapvergunning is verleend, kunt u binnen 6 weken na de openbare kennisgeving van de vergunning bezwaar maken. Tijdens die periode van 6 weken mag de vergunning nog niet worden gebruikt en de boom dus nog niet worden gekapt.
U dient wel belanghebbende te zijn. U bent belanghebbend als uw belang rechtstreeks bij het besluit (de kapvergunning) is betrokken. Daartoe zijn 2 criteria ontwikkeld: het nabijheidcriterium en het zichtcriterium. Indien u woont op een afstand van 100 meter of minder tot de boom of indien u zicht heeft op de boom vanuit uw woning/tuin bent u belanghebbend.

Kosten
Bezwaar maken is op zich kosteloos. Als u vanwege een bezwaarschrift kosten heeft gemaakt, bijvoorbeeld voor professionele rechtsbijstand, dan kunt u een verzoek doen voor vergoeding. Dit verzoek moet ingediend zijn voordat over het bezwaarschrift is beslist. De beslissing over de kostenvergoeding is een onderdeel van de beslissing op het bezwaarschrift.

Bezwaar indienen
Schriftelijke bezwaren kunt u indienen bij:

Haagse Adviescommissie bezwaarschriften (Acb)
postbus 12 600
2500 DJ Den Haag

> Bekijk een voorbeeldbrief voor schriftelijk bezwaar.

U kunt een bezwaar ook digitaal indienen via de website van de gemeente (met DigID).

Argumenten bij het bezwaar
In een bezwaarschrift kunt u wijzen op de waarde van de boom, bijvoorbeeld voor het geven van schaduw, het tegengaan van wateroverlast en/of voor de schoonheid van het stadsgezicht ter plaatse, zeker als het gaat om een beschermd stadsgezicht.

Op de website van de landelijke Bomenstichting vindt u ook uitgebreide informatie over bezwaar maken en waar een bezwaarschrift aan dient te voldoen.

Ook staat daar vermeld dat advocaat mr. Jilles van Zinderen gespecialiseerd is in bomenrecht en u wellicht juridische bijstand kan verlenen.

Boom Effect Analyse
Het aandragen van alternatieve mogelijkheden voor het probleem/project waarvoor de boom gekapt dreigt te worden, mede aan de hand van de Boom Effect Analyse, kan bijdragen aan succes van het bezwaar.

Procesverloop bij bezwaar: hoorzitting, advies en beslissing
De Adviescommissie bezwaarschriften (Acb) zal een hoorzitting organiseren waarin u het bezwaar kunt toelichten. Vervolgens zal de Acb een advies uitbrengen aan het college van burgemeester en wethouders. Dit neemt meestal wel 6 weken; het advies is in eerste instantie nog niet openbaar. Als B&W een beslissing hebben genomen (normaliter binnen 6 weken na ontvangst van het advies) en aan u toezenden, ontvangt u als bijlage bij de beslissing tevens een verslag van de hoorzitting en de tekst van het uitgebrachte advies van de Acb.

> Meer informatie over bezwaar maken in Den Haag (en het eventueel, in vervolg daarop, in beroep gaan bij de rechter), op de website van de gemeente.

> Meer info over juridische stappen op de website van de landelijke Bomenstichting.

Bezwaar afgewezen, en een voorlopige voorziening aanvragen?
Als uw bezwaar door B&W is afgewezen en u daartegen beroep instelt bij de rechter, schorst dat beroep niet automatisch de werking van de verleende vergunning op. Om  te voorkomen dat de vergunninghouder al vooruitlopend op de rechterlijke uitspraak (op eigen risico) de boom mag kappen, kunt een zgn. voorlopige voorziening vragen aan de rechtbank.

Kosten bij het in beroep gaan, en aanvragen van een voorlopige voorziening
Zowel voor het instellen van beroep als het vragen om een voorlopige voorziening wordt een ‘griffierecht’ geheven van ruim 174 Euro voor een particulier (tarief 2019). Hiervoor kan dus het samen optrekken met medebewoners en kosten delen erg nuttig zijn.

Advies vragen aan de Bomenstichting Den Haag
U kunt verder advies vragen aan de Bomenstichting Den Haag, zeker als het om grotere aantallen bomen gaat. Ook als u al bezwaar heeft gemaakt blijven natuurlijk bewonersacties richting de media, de gemeenteraad e.d. ter behoud van de boom mogelijk.