De procedure voor de behandeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning (dus ook een kapvergunning) is geregeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en in uitvoeringsmaatregelen van die wet. Dit is dus vastgelegd op nationaal niveau en niet in de Haagse APV.
Informatie over de omgevingsvergunning is overigens wel te vinden op de website van de gemeente Den Haag.
OLO-loket. Voor de aanvraag van een kapvergunning en/of een omgevingsvergunning dient men naar he OLO-loket te gaan omgevingsloket.

Op landelijk niveau, dus in wetten en andere regelingen van de rijksoverheid, zijn ook onderdelen van de omgevingsvergunning geregeld die geen betrekking hebben op het kappen van bomen.