Zorgplicht. Er is ook een zorgplicht voor bomen van de eigenaar, ter bescherming van medeburgers en hun eigendommen. De oorsprong van deze zorgplicht is te vinden in het Burgerlijk wetboek (BW art.6.162). De zorgplicht voor bomen betekent dat de boomeigenaar zijn boom moet onderhouden en regelmatig inspecteren ten behoeve van de veiligheid.

VTA. De veiligheid rond bomen is grotendeels afhankelijk van de stabiliteit van de boom. Met stabiliteit wordt niet alleen de vastheid van het wortelstelsel bedoeld, maar ook de sterkte van de stam, kroon en takken. De VTA controle (Visual Tree Assessment) is daarom vooral gericht op het visueel beoordelen van de stabiliteit.
De VTA (Visual Tree Assessment) controle door een erkende VTA-deskundige voldoet. Verslaglegging is belangrijk. Een goede aanpak kan aansprakelijkheid voorkomen. Op basis van rechtspraak wordt in de praktijk onderscheid gemaakt tussen:

– algemene zorgplicht (systematische boomcontrole en zo nodig maatregelen)

– verhoogde zorgplicht (jaarlijkse controle voor bomen met verhoogde gevaarzetting)

– onderzoeksplicht (bomen waar uitwendige gebreken zijn vastgesteld die gevaar kunnen opleveren. Doel is: maatregelen bepalen en uitvoeren om risico te minimaliseren).