Nota Stadsnatuur 2020 (RIS305824)
De gemeente heeft een nieuwe Nota Stadsnatuur opgesteld. Het is de opvolger van de Nota Ecologische Verbindingszones. Met deze nieuwe Nota Stadsnatuur wil de gemeente aan de slag voor een gezond stadsecosysteem met meer biodiversiteit. Het is een mooie uitgave, die prettig leest. Er staan goede initiatieven in. De gemeente erkent wel dat de biodiversiteit onder druk staat maar dat blijkt helaas onvoldoende uit de Nota Stadsnatuur omdat er vrijwel geen oppervlak groen bijkomt. Terwijl het toch heel erg slecht gaat met de natuur en biodiversiteit. Deskundigen – nationaal en internationaal – luiden de alarmklok over de ernstige achteruitgang van de biodiversiteit. Landelijk is daarom ook een Deltaplan Biodiversiteitsherstel ingesteld, waarin aan gemeenten een grote rol is toebedeeld.
De Bomenstichting Den Haag heeft daarom een brief gestuurd aan de gemeenteraad en 5 wethouders, die iets van doen hebben met de openbare ruimte, met het verzoek een taskforce in te stellen, waarbij de wethouder buitenruimte een belangrijke leidende taak op zich zou moeten nemen met respect voor de verantwoordelijkheden van de andere wethouders. We hebben ook gevraagd om ENECO-gelden te reserveren onder andere om het areaal van de infrastructuur in de stad te verminder van 20% naar 15% en het vrijgekomen oppervlakte te vergroenen (Actie Steenbreek). We hebben de brief in het kort toegelicht door in te spreken in de Commissie Leefomgeving van 28-10-2020. De wethouder liet zich niet uit over de taskforce en toonde geen enkel initiatief. De fractie van GroenLinks liet weten geen ENECO gelden te willen benutten voor meer groen, terwijl groen bij uitstek een grote rol speelt bij verduurzaming van de stad (o.a. wateroverlast en hittestress).
We stellen vast dat ernst en urgentie van de slechte staat van biodiversiteit nog niet voldoende is doorgedrongen bij de gemeente.

De Nota Ecologische Verbindingszones 2008-2018 (RIS159450), vastgesteld door de gemeenteraad in januari 2009) wijst 12 ecologische verbindingszones aan. De grote Haagse groengebieden zijn op deze manier met elkaar en het buitengebied verbonden. Zie ook de kaart Natuurnetwerk – Groengebieden en ecologische verbindingszones.

Het groen krijgt de ruimte om zoveel mogelijk natuurlijk te groeien. Er leven dan ook veel planten en dieren. Via de zones verplaatsen zij zich makkelijk van het ene naar het andere gebied.

Ecologische verbindingszones worden zoveel mogelijk natuurlijk beheerd. De periodieke dunning van bomen is een van de belangrijkste beheermaatregelen. Zo blijven er bomen van verschillende leeftijden staan. Door dunning ontstaan gaten in het kronendak en krijgen struiken en kruiden dichterbij de grond extra licht. Zo kunnen er nieuwe bomen, kruiden en struiken groeien. Wanneer dit niet spontaan gebeurt, worden op deze open plekken nieuwe bomen geplant.

De groengebieden en ecologische verbindingszones behoren tot de Stedelijke Groene Hoofdstructuur (SGH). Alle ecologische zones staan onder druk van de stedelijke activiteiten, doorsnijding met wegen, watergangen die via duikers doorlopen, recreatief gebruik en uitlaten van honden. Er zijn barrières voor amfibieën, zangvogels, kleine (lopende) zoogdieren en vleermuizen. Zo kan kap van bomenrijen (ecologische verbinding!) voor vogels en vleermuizen grote problemen opleveren. Oplossingen voor al dit soort knelpunten zijn maatwerk.

> Bekijk de Nota Ecologische Verbindingszones op de site van de gemeente.

Ambitie en doelstellingen staan voortdurend onder druk
De gemeente reserveert structureel te weinig geld voor deze maatregelen.