Donderdag 15 december 2016 heeft de gemeenteraad de Agenda ‘Groen voor de Stad 2016 (RIS294705) vastgesteld. Groen kapitaal als basis voor een goede leefkwaliteit. De waarden van het groen zijn de maatschappelijke waarden (gezondheid, ontspanning), ecologische waarden (klimaat, biodiversiteit), economische waarden (imago, ontwikkeling). Het aspect klimaatverandering is nieuw. De gemeente wil met groen de hittestress en wateroverlast verminderen.

De Bomenstichting Den Haag heeft ervoor gepleit dat het college zich blijvend verplicht om de Stedelijke Groene Hoofdstructuur (SGH) duurzaam in stand te houden en te versterken en om de SGH op te nemen in bestemmingsplannen. Ook de bomenrijen en monumentale bomen zouden in de plankaart moeten worden verbeeld en beschreven conform de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (2012).

We hebben aangedrongen op meer financiële ruimte binnen de gemeentelijke Programmabegroting voor groen. Het Stedelijk GroenOverleg (SGO) heeft een hoog achterkamertjes niveau. We hebben daarom aanbevolen een Platform op te richten met alle groene organisaties en ook met de groencommissies uit de wijken, waar veel betrokken bewoners wonen met kennis van zaken. Het Platform zou wat ons betreft een adviserende functie moeten krijgen. De adviezen worden gehecht aan de plannen die naar de gemeenteraad worden opgestuurd. De agenda en verslagen zouden openbaar  moeten zijn. Op deze wijze maakt het college gebruik van de Haagse Kracht.

Variatie
Den Haag heeft een grote variatie aan groen: stadsparken, duinen, bossen, landgoederen en recreatiegebieden. Maar even belangrijk is het ‘kleine’ groen in de buurten, de straatbomen, de monumentale bomen, sportvelden, begraafplaatsen, heemtuinen, stadsboerderijen, de amateurtuincomplexen en de particuliere tuinen.

De gemeente heeft de ambitie om ruimte te bieden voor groen in en om de stad, wil het groen toegankelijk maken voor gebruik en beleving en er is een leidraad voor inrichting en beheer en onderhoud. Tevens geeft het een aanzet tot gezamenlijk groenbeheer.

Het groen is een gelijkwaardige wegingsfactor bij bestemmingen van de openbare ruimte.

Stedelijke Groene Hoofdstructuur (SGH)
Een van de belangrijkste kaders is de Stedelijke Groene Hoofdstructuur (SGH). Tot de SGH behoren: de groengebieden en groenzones, de ecologische verbindingszones en de bomenstructuren.

Met de aanwijzing van de SGH heeft het gemeentebestuur zich verplicht om het groen, dat deel uitmaakt van de SGH, op eenduidige en herkenbare wijze duurzaam in stand te houden. Het gemeentebestuur doet dit door de SGH in bestemmingsplannen op te nemen (beschrijving, voorschriften). Voor groen dat deel uitmaakt van de SGH geldt dat slechts in uitzonderlijke gevallen, waarbij de ambitie van de Structuurvisie Den Haag 2020 in het geding is, een incidentele heroverweging niet wordt uitgesloten.

Het doel is om de SGH duurzaam in stand te houden en te versterken. De gebieden worden afhankelijk van hun status beschermd door de Wet natuurbescherming, de APV, Monumentenwet en/of Beschermde stadsgezichten. Groen dat deel uitmaakt van het beschermde stadsgezicht valt onder deze bescherming.

Boomstructuren leveren een belangrijke bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit van de stad, de lange lijnen, de historische lijnen, die functioneren als belangrijke verbindingsschakels voor natuur tussen de groengebieden.

Ambitie en doelstellingen staan voortdurend onder druk
De Bomenstichting Den Haag heeft ervaren dat de ambitie en doelstellingen sterk onder druk staan als gevolg van bouwplannen en inrichtingsplannen (Scheveningseweg, Madurodam, Koekamp, Laan van Meerdervoort). Het afgesproken beleid over de SGH wordt niet nageleefd: er werd wel in gebouwd. Het opnemen van de SGH in de voorschriften van bestemmingsplannen gebeurt veelal wel, het naleven niet.

De voorschriften van de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen – met landelijke normen – vonden in Den Haag geen navolging als het gaat om groen – natuur en monumentale bomen.