De Bomenstichting Den Haag is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet om de zorg en aandacht voor met name de Haagse bomen en meer in het algemeen de Haagse groene leefomgeving te bevorderen. Bomen maken de stad leefbaar en staan voor duurzaamheid.

De Bomenstichting Den Haag wil bomen de ruimte geven en ze behoeden voor ondoordachte acties. Het zoeken naar creatieve oplossingen bij dreigende kap is voor ons een uitdaging.

We adviseren, informeren, overleggen, werken samen, maken zo nodig bezwaar.

De Bomenstichting Den Haag is op 29 april 2015 opgericht (statuten). Hierdoor kunnen we in deze gemeente gericht en met extra kracht zorgen voor de promotie en bescherming van bomen.

De bestuursleden van de Bomenstichting Den Haag zijn Clara Visser (voorzitter), Johan van Antwerpen (secretaris) en  Peter van Leusden (penningmeester).

Meehelpen en ondersteunen?
De Bomenstichting Den Haag streeft naar een netwerk van personen, die voor ons per stadsdeel of zelfs per wijk of straat functioneren als ogen en oren en ons op ideeën brengen om bomen in het zonnetje te zetten. Opgeven via het contactformulier

Sympathisanten kunnen ons financieel ondersteunen. Deze bijdragen kunnen we goed inzetten voor het behoud van de bomen in onze groene stad aan zee. Iedere gift is van harte welkom. Het rekeningnummer van de Bomenstichting Den Haag is: NL29 INGB 0007 3521 95.

Nadere informatie
Om een meer volledig beeld van doel en werkwijze van de Bomenstichting Den Haag te geven is hieronder in kort bestek nadere informatie te vinden, waaronder adresgegevens en gegevens van formele en van financiële aard.

De officiële naam is: Bomenstichting Den Haag.
Bij het publiek is de stichting ook wel bekend als Haagse Bomenstichting. De afkorting is: BDH.

De Belastingdienst heeft de Bomenstichting Den Haag met ingang van 1 januari 2016 aangemerkt als Algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Het KvK-nummer is: 63212404, het zogenaamde RSIN-nummer is: 855139614.
Het e-mailadres is: info@bomenstichtingdenhaag.nl
Het postadres is: Talinglaan 19, 2566 VN Den Haag.

De statutaire doelstelling luidt als volgt:
Het bevorderen van de zorg en aandacht voor en het in stand houden en waar mogelijk verbeteren van de groene leefomgeving en de karakteristieke groene structuren in de gemeente Den Haag met name gericht op bomen, de daarbij horende biodiversiteit en ecosystemen, natuur- en cultuurhistorische waarden, en voorts het bevorderen van het besef dat deze een onmisbare keten in het leven op aarde vormen en daarom onmisbaar zijn voor de mens, zomede al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin des woords.

De hoofdlijnen van ons beleid zijn te vinden in het actuele Beleidsplan 2019 met begroting 2019.
De jaarstukken zijn te vinden via de links:
* Over 2018: het jaarverslag over 2018, de financiële jaarstukken over 2018.
* Over 2017: het jaarverslag over 2017, de financiële jaarstukken over 2017 en de begroting 2018.
* Over 2016: het jaarverslag over 2016, de financiële jaarstukken over 2016 en de begroting 2017.
* Over 2015: het jaarverslag over 2015, de financiële jaarstukken over 2015 en de begroting 2016.

Test

Er is geen beleid dat voorziet in beloning van bestuursleden; gemaakte materiële onkosten worden wel vergoed.