De Bomenstichting Den Haag is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor de bevordering van zorg en aandacht voor de Haagse bomen en de groene leefomgeving alsmede de bescherming van bomen. Bomen maken de stad leefbaar en staan voor duurzaamheid. De Bomenstichting Den Haag wil bomen de ruimte geven en ze behoeden voor ondoordachte acties. Het zoeken naar creatieve oplossingen bij dreigende kap is voor ons een uitdaging. Wij adviseren, informeren, overleggen, werken samen, maken zo nodig bezwaar.

De Bomenstichting Den Haag is op 29 april 2015 opgericht (statuten). Hierdoor kunnen we in onze gemeente gericht en onafhankelijk zorgen voor de promotie en bescherming van bomen.

De bestuursleden van de Bomenstichting Den Haag zijn Clara Visser (voorzitter), Beer Visser (secretaris) en Herman Poelsma (penningmeester). Het bestuur wordt ondersteund door een groep vrijwilligers.

Nadere informatie
Om een meer volledig beeld van doel en werkwijze van de Bomenstichting Den Haag te geven is hieronder in kort bestek nadere informatie te vinden, waaronder het beleidsplan, de jaarverslagen, adresgegevens en gegevens van formele en van financiële aard.

De officiële naam is: Bomenstichting Den Haag. Bij het publiek is de stichting ook wel bekend als Haagse Bomenstichting. De afkorting is: BDH.

De Belastingdienst heeft de Bomenstichting Den Haag met ingang van 1 januari 2016 aangemerkt als Algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Het rekeningnummer is: NL29 INGB 0007 3521 95 t.n.v. Bomenstichting Den Haag.

Het KvK-nummer is: 63212404, het zogenaamde RSIN-nummer is: 855139614.
Het e-mailadres is: info@bomenstichtingdenhaag.nl

Doelstelling
De statutaire doelstelling luidt als volgt:
‘Het bevorderen van de zorg en aandacht voor en het in stand houden en waar mogelijk verbeteren van de groene leefomgeving en de karakteristieke groene structuren in de gemeente Den Haag met name gericht op bomen, de daarbij horende biodiversiteit en ecosystemen, natuur- en cultuurhistorische waarden, en voorts het bevorderen van het besef dat deze een onmisbare keten in het leven op aarde vormen en daarom onmisbaar zijn voor de mens, zomede al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin des woords.’

Beleidsplan
De hoofdlijnen van ons beleid zijn te vinden in het actuele Beleidsplan 2022 – 2024. In verband met de ANBI-status vermelden wij uitdrukkelijk dat er geen beleid is dat voorziet in beloning van bestuursleden; gemaakte materiële onkosten worden wel vergoed.

Jaarstukken
De jaarstukken (in pdf) zijn te vinden via onderstaande links:

Activiteiten
Een overzicht van de activiteiten van de Bomenstichting Den Haag is te vinden in de bovenstaande stukken, op de pagina Actueel van deze website, via onze Facebook pagina en Twitter (@bomenstdenhaag.

Meehelpen ?
De Bomenstichting Den Haag streeft naar de uitbouw van een netwerk van personen, die voor ons per stadsdeel of zelfs per wijk of straat functioneren als ogen en oren en ons informeren over plannen die bomen in dat gebied bedreigen of juist op ideeën brengen om bomen in het zonnetje te zetten. U kunt uw interesse doorgeven via het contactformulier. We nemen dan graag contact met u op.
Financieel steunen of doneren?
Sympathisanten kunnen ons financieel ondersteunen. Deze bijdragen kunnen we goed inzetten voor promotie en behoud van de bomen in onze groene stad aan zee. Iedere gift is van harte welkom.