Categorie

Koekamp

BerichtenKoekamp

Koekamp – onderbouwing kapvergunning schiet te kort

De Adviescommissie Bezwaarschriften (ACB) hield een hoorzitting over ons bezwaar tegen de kapvergunning om bomen te kappen op de Koekamp (16 december 2019). Er waren 9 gemeenteambtenaren - een overkill (wat kost dat wel niet?). De schrik over de uitspraak van de rechter, die ons verzoek om een voorlopige voorziening…
18 december 2019
BerichtenKoekamp

Koekamp: we hebben beroep aangetekend bij de Raad van State

SOS Den Haag en de Bomenstichting Den Haag hebben beroep aangetekend bij de Raad van State omdat we vinden dat het bestemmingsplan niet zorgvuldig en onvoldoende gemotiveerd is vastgesteld als planologisch kader voor dit unieke groengebied in het hart van de stad. De Koekamp kent een groot aantal beschermingsregimes: Rijksbeschermd…
22 oktober 2019
BerichtenKoekamp

Steun ons – Uw donatie kan onnodige kap verkomen!

ONNODIGE KAP VAN ZELDZAME BOMEN DREIGT! Daarom willen Bomenstichting Den Haag en SOS Den Haag naar de rechter. Door verleggen van de waterloop (dus verkleinen hertenkamp) en aanleggen van brede geasfalteerde fietspaden wordt de Koekamp ernstig aangetast. Het kan écht anders. Er zijn alternatieven. Uw donatie maakt een gang naar…
19 oktober 2019
Koekamp

Koekamp – herinrichting mag van de gemeenteraad doorgaan

Staatsbosbeheer en de gemeente vinden dat er bij de Koekamp een zorgvuldige afweging van belangen heeft plaatsgevonden om het bestemmingsplan te kunnen wijzigen. Een vreemde uitspraak, omdat er geen enkel draagvlak is. Sterker nog alle bewonersorganisaties en belanghebbende organisaties hebben bezwaren tegen de plannen, omdat de beschermingsregimes en al hun…
23 juli 2019
Koekamp

Herinrichting Koekamp

De Koekamp in 1917, Foto uit het archief van de Nederlandsche Rotogravure-Maatschappij, Leiden, Collectie Haags  Gemeentearchief In de raadsvergadering van 14 februari jl. stemde de gemeenteraad in met het definitief ontwerp voor de herinrichting van de Koekamp. Hiermee geeft de raad weer eens aan weinig waarde te hechten aan het in stand houden van cultuurhistorisch groen erfgoed. De Koekamp wordt…
23 april 2019
Koekamp

Brief aan de raad over wijziging bestemming groenstrook Koekamp

SOS Den Haag en BDH schreven deze brief aan de gemeenteraad met verzoek niet in te stemmen met het overhevelen van de groenstrook van de Koekamp naar het bestemmingsplan Den Haag Centraal evenmin om de bestemming te wijzigen van 'groen' naar 'verkeer-straat'. Het is een onomkeerbare stap. Met deze wijzigingen wil het…
13 juni 2018
Koekamp

Zienswijze BDH voorontwerpbestemmingsplan Koekamp

Het voorontwerp bestemmingsplan maakt het mogelijk om in 3 deelgebieden de bestemmingen te wijzigen. Het maakt o.a. de weg vrij om van dit deel van de Koekamp in de toekomst een commercieel uit te baten terrein te maken met grote vrijheden voor bebouwing en aantasting van de rust, natuur- en…
19 maart 2018