Als er niets te vinden is over een verleende kapvergunning en ook niet een uitzonderingsgeval aan de orde is, terwijl de boom wel voldoet aan de definitie van houtopstand uit de APV, kunt u verzoeken om handhaving van het verbod om zonder vergunning te kappen.

Schriftelijk verzoek tot handhaving indienen
Van belang is dat u eerst de nodige informatie hebt verzameld (zie punt 1.) en een foto van de boom maakt. Vervolgens kunt u (kosteloos) een schriftelijk verzoek indienen bij het gemeentebestuur, om op korte termijn over te gaan tot handhaving. In Den Haag kunt u het verzoek per E-mail richten tot het handhavingsteam van de gemeente: HHT_Boswachters@denhaag.nl, tel.  06 – 83 13 20 58.

Als je wilt dat er handhavend wordt opgetreden is haast geboden omdat de handhavers op heterdaad moeten betrappen.

 

8 weken reactietermijn
Hierop moet binnen acht weken worden gereageerd. Na ontvangst van het handhavingsverzoek moet de gemeente de zaak onderzoeken en zo nodig naleving van de wet afdwingen door bestuursrechtelijke handhaving. Daarbij is het van belang dat de overheid in geval van een overtreding van wettelijke regels een ‘beginselplicht tot handhaving’ heeft. Alleen wanneer de overtreding naar verwachting binnenkort wordt gelegaliseerd of wanneer een actief optreden onevenredig ingrijpend zou zijn, mag het bevoegd gezag ervan afzien.

Ingebrekestelling
Mocht er binnen acht weken geen actie van de gemeente volgen, dan biedt de wet de mogelijkheid van een ingebrekestelling. Dat is een middel om te zorgen dat de overheid niet zo gemakkelijk een handhavingsverzoek (of een ander verzoek om op te treden) onbeantwoord kan laten. Dit middel kan echter te laat komen om bomenkap te voorkomen.

14 dagen na de ingebrekestelling
Als het bevoegd gezag binnen veertien dagen na de ingebrekestelling nog steeds niet heeft beslist op het verzoek tot handhaving, dan is de gemeente een ‘dwangsom wegens niet tijdig beslissen’ verschuldigd, die oploopt van 20 tot 40 euro per dag. Dit is dus een flinke stimulans voor de gemeente om alsnog te gaan handhaven dan wel aan de verzoeker schriftelijk de reden waarom men niet overgaat tot handhaving mee te delen. Als dat ook niet werkt, kunt u naar de rechter, die een hogere dwangsom kan opleggen.