De Nota Haagse Bomen (RIS158380), vastgesteld door de gemeenteraad in oktober 2008, streeft naar een duurzaam, divers, vitaal en veilig bomenbestand, met een hoge, ruimtelijke, sociale, ecologische, cultuurhistorisch en architectonische belevingswaarde, dat een belangrijke bijdrage levert aan het woon-, werk- en leefmilieu in de stad.

Telling
Het aantal straatbomen is geteld: eind 2007 waren er 111.551. De definitie van een straatboom: alle bomen in en aan straten tot maximaal 10 meter uit het wegprofiel, met uitzondering van bomen in bossen. Escamp is het stadsdeel met de meeste bomen: 28.371. Stadsdeel Laak heeft het geringste aantal bomen: 6.594.

Verdeling
Den Haag wil daarom een evenrediger verdeling van straatbomen over de stad realiseren en wil duurzame groeiomstandigheden creëren voor bomen. Den Haag wil ook kleurrijker worden: meer bloesembomen, vruchtbomen maar ook exotische bomen (palmen). Den Haag merkt op dat bomen bijdragen aan een verbetering van de luchtkwaliteit.

De Bomennota kiest niet voor kwantiteit: bij uitval van bomen kunnen minder bomen worden herplant.

Knelpunten
Belangrijke knelpunten voor bomen zijn de ziekten, zoals de kastanjebloedingsziekte, (veroorzaakt door een bacterie), iepziekte (schimmel).

Helaas komt de honingzwam veel voor net als de tonderzwam, korsthoutskoolzwam en andere soorten.

Ruimtegebruik
De intensivering van het ruimtegebruik levert grote problemen op: zowel bovengronds (meer gebouwen, meer parkeerplaatsen, extra verharding voor rijstroken, meer ruimte voor de tramrails van Randstadrail, busbanen, fietspaden), als ondergronds (kabels, leidingen, tunnels, parkeergarages). De verstening van de omgeving en klimaatveranderingen zijn stressfactoren voor bomen. Door klimaatverandering steken nieuwe ziekteverwekkers de kop op en kunnen een plaag vormen.

Educatie
Den Haag besteedt aandacht aan educatie (op scholen en buiten) en vindt het belangrijk dat bewoners hun voortuinen groen inrichten en niet geheel verharden. Daarom stimuleert de gemeente het planten van bomen in voortuinen door deze gratis aan te bieden: “een miljoen voor groen”.

Andere onderwerpen
De Bomennota biedt verder een afwegingsmodel bij vervanging, voorkeurssortimentslijst, criteria voor beheer van bomen ter verbetering van de lokale luchtkwaliteit, variatie straatboombeplanting, straatboomprofielen (woonstraten, ontsluitingswegen, grachten, pleinen e.d.).

> Bekijk de Bomennota op de website van de gemeente