De Wabo is vooral van belang voor bomen omdat die wet voorschriften bevat over de omgevingsvergunning en de handhaving daarvan. De omgevingsvergunning bestrijkt een scala van onderwerpen waarvoor in het verleden afzonderlijke vergunningstelsels bestonden in diverse wetten voor aspecten van de leefomgeving, met name milieuvergunningen voor inrichtingen en diverse activiteiten buiten inrichtingen en bouwvergunningen.

Ook regelt de Wabo veel over omgevingsrelevante vergunningen die voorheen volledig in plaatselijke verordeningen waren geregeld, zoals de kapvergunning, de sloopvergunning en de uitwegvergunning. Een aantal kernbepalingen van die gemeentelijke vergunningstelsels staat niet in de Wabo en is in de plaatselijke verordeningen te vinden, zoals bij de kernbepalingen over de kapvergunning van de Haagse APV. De Wabo regelt wel de procedurele bepalingen over indiening van de aanvraag (bij het Omgevingsloket online) en de behandeling daarvan.

Omgevingswet
De Wabo gaat dus hoofdzakelijk over vergunningprocedures en handhaving. De Wabo zal naar verwachting met ingang van het jaar 2022 worden vervangen door de Omgevingswet (Ow), die nu nog niet in werking is. De Ow regelt veel meer dan de Wabo, ook meer inhoudelijk, over de leefomgeving. De Ow omvat bijvoorbeeld ook doelstellingen van het omgevingsbeleid, de planvorming en landelijke inhoudelijke algemene regels. De Wet natuurbescherming zal eveneens opgaan in de Omgevingswet.