Skip to main content

Tot deze treurige conclusie zijn we gekomen nadat we driemaal één jaar hebben bijgehouden hoe de partijen stemden ten aanzien van het groen. We deden dit tussen december 2016 en februari 2022, waarin het college drie verschillende samenstellingen kende. De resultaten van deze scores is te zien in de 3 figuren, hieronder.

Vrijwel alle partijen dragen in hun verkiezingsprogramma’s het groen een warm hart toe: er moet meer groen komen en meer bomen. Beter en meer onderhoud, meer kwaliteit. Maar als een politieke partij in het college komt, gaan andere belangen ineens zwaarder wegen: bouw van woningen en bedrijven, aanleg van wegen, vernieuwen van trambanen en de aanleg en asfalteren van fietspaden.

Gevolg: meer verharding en minder groen.

Onvoldoende

Figuur 1: Haags groen score jan ’21 – feb ’22

Waar de HSP in het college zich goed wist te handhaven (score 6,9, figuur 3) duikelde GL in de coalitie naar een (zware) onvoldoende (scores 5 en 3,7, zie figuren 1 en 2).

Pikant is de positie van het CDA, dat in de meest recente periode de wethouder ‘buitenruimte’ heeft geleverd. Hij ging over groen en bomen. Niet dat het CDA zo’n groene partij is, het CDA behaalde telkens een zware onvoldoende en staat nu zelfs op de laatste plaats. De wethouder ‘buitenruimte’ verleende kennelijk alle medewerking aan bouwlustige collega’s in plaats dat hij ervoor knokte om het groen te behouden en uit te breiden. We zien dit als een bewust strategisch keuze om hem te vragen voor ‘buitenruimte’.

Figuur 2: Haags groen score jun ’18 – jul ’19

Hij maakte ook nieuwe normen voor oppervlakte groen: 8 m2 groen per woning voor Centrum Stedelijk gebied, 16 m2 groen per woning voor Gemengd Stedelijk en 32 m2 voor Suburbaan.

Dat steekt wel erg schril af tegen de norm van VROM van 75 m2 groen per woning.

Onze stad wordt op deze manier steeds minder leefbaar.

Visie

De cruciale rol van groen en bomen zou leidend moeten zijn bij alle plannen, die elk college wil uitvoeren. Maar tot nu toe vormden de belangen van wethouders afzonderlijk een belemmering om deze overkoepelende visie te erkennen.

Eensgezindheid, een grote dosis creativiteit, innovatie en lef kunnen ons verder helpen.

Figuur 3: Haags groen score dec ’16 – feb ’18

Alternatieven

Wij hebben altijd bepleit – en zullen dat blijven doen – om naar alternatieve mogelijkheden te zoeken om het groen te sparen. Daar is wel creativiteit voor nodig. En die ontbreekt jammer genoeg veelal. We denken aan de Koekamp, spoorvervanging van tram 1 langs de Scheveningseweg en van tram 16 door het Zeeheldenkwartier en Statenkwartier, herinrichting van de Mient.
Alternatieve mogelijkheden zijn er wel. We denken bijvoorbeeld aan het herstel van kademuren. Na veel gedoe is een rapport geschreven met 10 alternatieve mogelijkheden.

Voorbeeld 1Koekamp

Als voorbeeld moge dienen het vaststellen van het bestemmingsplan Koekamp, Malieveld en Haagse Bos (2019). Doel was een fietspad aan te leggen dwars door de unieke Koekamp. Volstrekt overbodig: er is al een fietspad, de winst voor de fietser is slechts 55 meter. De effecten als gevolg van verleggen van de watergang, versnippering en verstoring is heel groot, het asfalt bovenop boomwortels is slecht voor de bomen: ze kunnen minder water en voedsel meer opnemen.

Ons voorgestelde alternatief: verbreden van bestaande fietspaden langs de Bezuidenhoutseweg, die toch autoluw wordt.

Kortom, dit plan betekende een zeer grote negatieve impact (gewicht 4) op de beschermde natuur- en cultuurhistorische waarden van het gebied: de unieke eeuwenoude boomweide en een rustig bos. Beschermingsregimes, die er gelden, zijn de Acte van Redemptie, Rijksbeschermd Stadsgezicht, Stedelijke Groene Hoofdstructuur. Alle bewonersorganisaties en belangenorganisaties (ook de Fietsersbond) waren tegen het plan.

Het voorstel werd toch aangenomen door de collegepartijen (Gr de Mos, VVD, D66, GL) en een deel van de oppositie (CDA, PVV, ID, CU/SGP, NIDA, 50Plus). Tegenstemmers waren de oppositiepartijen PvdA, HSP, PvdD, en SP.

Vriendjespolitiek speelde hier een leidende rol.

Voorbeeld 2 – spoorvervanging tram 16

Tram 16 door het Statenkwartier. Natuurlijk zijn wij groot voorstander van goed openbaar vervoer, maar het voorstel heeft een grote impact op het Rijksbeschermd Stadsgezicht en de Stedelijke Groene hoofdstructuur (gewicht 3). Dit geldt bijvoorbeeld voor de drie bomenrijen tussen de Fred en de Frankenslag. Een beeldbepalende boomstructuur. Gezien de beschermde regimes was het logisch geweest dat de gemeente en de HTM hadden gezocht naar alternatieve mogelijkheden. Ons voorgestelde alternatief om de 3 bomenrijen te behouden waren: enkel spoor of strengelspoor of spoor over de rijbaan en fietsen en wandelen onder de bomenrijen, zoals dat vroeger was. Dit laatste had onze voorkeur.

Het voorstel werd toch aangenomen door de collegepartijen (VVD, D66, GL, CDA, PvdA), gesteund door oppositiepartij CU/SGP. Tegenstemmers waren de oppositiepartijen HvDH/Gr de Mos, HSP, PvdD, PVV, ID en SP (2021).

De HTM, dat hier een bepalende rol had, staat helaas niet bekend als creatief en vernieuwend.

Klimaatcrisis, stikstofcrisis, biodiversiteitscrisis

We staan voor de klimaatcrisis, stikstofcrisis en biodiversiteitscrisis. Deze week maakte de VN bekend dat de klimaatverandering en het steeds vaker voorkomen van extreem weer ernstiger gevolgen zullen hebben voor mens en natuur dan eerder werd gedacht. De wereldwijde effecten zijn nu al ingrijpend en deels onomkeerbaar. De tijd om maatregelen te nemen om nog ernstiger consequenties te voorkomen, raakt snel op.

Groen en bomen spelen hierbij een essentiële rol als we denken aan oplossingen voor de leefbaarheid van onze stad. Ze geven zuurstof af, nemen CO2 en stikstof op (handig ivm stikstofcrisis) en ze vangen fijnstof af.  Ze bieden schaduw (voorkomen hittestress) en drinken enorme hoeveelheden water (voorkomen wateroverlast). Vooral als ze oud zijn spreken ze tot de verbeelding. Ze nodigen uit om te wandelen en fietsen.

Verantwoording – methode van scoren

De score zijn als volgt tot stand gekomen. De fractie die stemde ten gunste van groen kreeg een cijfer in de ‘plus’. Een tegenstem kreeg een cijfer in de ‘min’. Groen van geringe oppervlakte en geen beschermingsregime heeft het gewicht van een 1 gekregen. Maar effecten op Natura2000-gebieden, NNN-gebieden (Nationaal Natuur Netwerk), gebieden met een meerder hoge beschermingsniveau’s  (Rijksbeschermd stadsgezicht, Acte van Redemptie, Stedelijke Groene Hoofdstructuur) kregen het gewicht van een 4 (Koekamp, terrein van het Catshuis). Impact op de Stedelijke Groene Hoofdstructuur kreeg een 3 (tram 16). Ander groen kreeg het gewicht van een 2.

Raadsvoorstellen telden tweemaal zo zwaar als een motie of amendement. We telden deze scores per fractie op en kwamen op deze manier tot het eindresultaat. De partijen in de coalitie hebben zwarte basis in de staafdiagrammen en die in de oppositie een grijze basis, te zien in de 3 figuren.

In de laatste periode (figuur 1) hebben de volgende partijen geen score gekregen: Groep Hoijnck van Papendrecht en Groep Roopram (bestonden slechts 1 raadsvergadering) en Partij van de Eenheid (te weinig aanwezig).

Figuur 1: januari 2021 tot februari 2022

Figuur 2: juni 2018 tot juli 2019

Figuur 3 december 2016 tot februari 2018