Skip to main content

Lage ambities in de richtinggevende normen voor groen

Door 20 maart 2024Berichten

De gemeente wil de normen voor groen en maatschappelijke voorzieningen verbeteren. Dat is natuurlijk positief! Het is een kans om vooruit te denken en ambitie te tonen. Helaas spreekt dat nog niet uit het document dat nu voorligt.

In de inleiding staat: ‘In het dichtbebouwde centrum verwacht je minder groen per inwoner dan in de buitenwijken’. Dat klinkt logisch. Maar als vervolgens de hele stad wordt volgebouwd, blijft er geen sprietje groen meer over. De richtinggevende normen zoals ze nu zijn opgesteld,  lijken dat eerder te willen bevestigen dan het te willen voorkomen. Zeker gezien de toegevoegde norm ‘hoogstedelijk gebied’ waar de lat voor groen heel laag ligt.

Het groen moet zich in dit document voegen naar het woonmilieu. Wij willen de gemeente oproepen om het andersom te benaderen: bij de inrichting van het woonmilieu wordt ruimte gemaakt om groen toe te voegen.

Ga uit van de wenselijke situatie, in plaats van de huidige situatie

Hoe veel groen is er minimaal nodig? Om de stad leefbaar te houden? Om hittestress tegen te gaan? En om de biodiversiteit niet verder te laten verslechteren? Volgens de landelijke Nota Ruimte uit 2004, was 75 vierkante meter per woning nog de ondergrens. Een ondergrens van 8 vierkante meter groen per inwoner is dan echt bedroevend.

Kies een zuivere definitie van ‘groen’

Acht vierkante meter is al helemaal laag, als je bedenkt dat een deel daarvan ook nog opgaat aan speeltoestellen en fiets- en wandelpaden.

Sport, spel en ontmoeting is iets anders dan ‘groen’. Een speeltoestel of fietspad is geen groen. Wij vragen de gemeente om twee aparte categorieën te maken. Een gecombineerde definitie is verwarrend en doet beide zaken geen recht.

Maak een onderscheid tussen gebruiksgroen en ecologisch groen

Het is fijn en gezond om te sporten in het groen. Maar dat zou niet moeten betekenen dat al het groen in Den Haag bedoeld is om in te sporten. Wij vragen om in de categorie ‘groen’ onderscheid te maken tussen ‘gebruiksgroen’ en ‘ecologisch groen. Ecologisch groen is bijvoorbeeld niet altijd toegankelijk, hier moeten honden aan de lijn, wordt spaarzaam omgegaan met verlichting en verharding, etc. Het is belangrijk om de intrinsieke waarde van groen een grotere rol te geven. Groen heeft ook waarde van zichzelf.

Behoud volwassen bomen

Tenslotte vragen wij de gemeente om tenminste de ambitie 5% meer kroonoppervlak in 2030 toe te voegen en uit te werken waar kansen liggen om dit te bereiken. Wij lezen bijvoorbeeld dat de gemeente wil inzetten op bomen die oud kúnnen worden. Wij vragen om hier het behoud van nu al volwassen bomen aan toe te voegen.

Er ligt een kans voor de gemeente om richtinggevende normen op te stellen die wél bijdragen aan de energietransitie en klimaatadaptatie, en die wél recht doen aan de intrinsieke waarde van groen. Laat die kans niet liggen, maar grijp hem met beide handen aan.

Deze tekst hebben wij op 20 maart naar de Commissie Ruimte gestuurd waar de Haagse richtinggevende normen worden besproken