Skip to main content

In september 2015 maakte Madurodam bekend te willen uitbreiden in de Scheveningse Bosjes. Het miniatuurpark wil vooral overdekte attracties bouwen om minder weersafhankelijk te zijn en meer bezoekers te trekken. Dit leidde direct tot groot protest. De (sociale) media stonden bol van de verontwaardigde en boze reacties. Het kwam in juni 2017 zelfs tot een demonstratie tegen de uitbreiding. Dit heeft de leden van de gemeenteraad helaas niet op andere gedachten kunnen brengen: op 6 juli 2017 stemde de raad in met de uitbreiding van Madurodam ten koste van 0,6 hectare van de Scheveningse Bosjes, een stuk waardevol duinbos.

De uitbreiding kan alleen mogelijk gemaakt worden door een nieuw bestemmingsplan op te stellen, aangezien onder de vigerende beheersverordening uitbreiding niet is toegestaan. Bovendien zijn de bosjes nog op verschillende andere manieren beschermd. Het bos is onderdeel van een Rijksbeschermd stadsgezicht, maakt deel uit van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur en valt onder de Wet natuurbescherming.

Het ontwerpbestemmingsplan werd in november 2018 ter inzage gelegd. De BDH stelde een zienswijze op, waarin haar bezwaren tegen het bestemmingsplan uitgebreid uiteen worden gezet.

De volgende punten kwamen aan de orde:

  • Uitbreiding is in strijd met de Wet natuurbescherming

De Scheveningse Bosjes vallen sinds 1998  buiten de ‘bebouwde kom Boswet’ (thans onderdeel van de Wet natuurbescherming). Dit houdt in dat dit gebied extra bescherming geniet doordat de Wet natuurbescherming geldt, boven de regels van de Haagse APV.

  • Gebrekkige compensatie van het verloren groen

Bovendien voldoet de voorgestelde compensatie – het planten van bomen op een nabijgelegen talud, dat reeds grotendeels beplant is – evenmin aan de wet- en regelgeving. Compenseren van bomen dient volgens de provinciale verordening Uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland te geschieden door aanplant op dezelfde grond als waar de bomen zijn gekapt, of elders op nog onbeplant terrein indien dit niet mogelijk is. De nieuwe aanplant moet daarnaast kunnen uitgroeien tot volwaardig bos, wat op een smal talud (breedste punt 35m) onmogelijk is.

  • Rijksbeschermd stadsgezicht

In 1994 werd de omgeving Van Stolkpark/Scheveningse Bosjes aangewezen als Rijksbeschermd stadsgezicht. Vooral de oude duinstructuren werden als belangrijke te beschermen waarden aangeduid. Voor de bouw van paviljoens zullen de duinruggen gedeeltelijk worden afgegraven, wat het duinreliëf ernstig zal schaden.

  • Stedelijke Groene Hoofdstructuur (SGH)

De Scheveningse Bosjes maken tevens deel uit van de SGH. In de Agenda groen voor de stad (2016) stelde het stadsbestuur zich ten doel deze structuur te behouden en waar mogelijk te versterken. Opofferen van zesduizend vierkante meter bos is het tegenovergestelde hiervan. Saillant detail: de raad stemde in met het toevoegen van het talud tussen het Hubertusviaduct en de Konninginnegracht aan de SGH ten behoeve van de compensatie. Dit talud maakte echter reeds deel uit van de SGH!

  • In strijd met de visie van de Denktank Scheveningse Bosjes, Waterpartij en Westbroekpark

Ook in de visie van de Denktank Scheveningse Bosjes staat het behoud van het areaal groen centraal. De gemeenteraad stemde onlangs in met het plan van aanpak van de visie; het kappen van meer dan honderd bomen is ook hiermee in strijd.

  • Belang van Madurodam voor de Haagse economie

Het college en de raad hebben zich in hun besluit onder andere gebaseerd op een onderzoek in opdracht van Madurodam naar de effecten op de Haagse economie van het miniatuurpark. Onafhankelijk onderzoek ontbreekt.

  • Randvoorwaarden van het College van B&W

Aan twee randvoorwaarden wordt duidelijk in het geheel niet voldaan: Het groen in de omgeving moet groen blijven en er in kwaliteit niet op achteruitgaan en het groen moet openbaar blijven.

  • Eénmalige uitbreiding

De belofte van Madurodam dat het niet meer zal uitbreiden ten koste van de Scheveningse Bosjes heeft voor de BDH weinig waarde. Bij de vorige uitbreidingen werd immers hetzelfde toegezegd.

De termijn om zienswijzen in te dienen eindigde op 20 december 2018. Volgens de Algemene Wet Bestuursrecht moet de gemeenteraad binnen twaalf weken na deze datum beslissen over de vaststelling van het bestemmingsplan. In dit geval had dat dus vóór 14 maart jl. moeten gebeuren. Het College van B&W zal bovendien de ingediende zienswijzen moeten beantwoorden. Indien het bestemmingsplan wordt vastgesteld door de raad, zal de Bomenstichting Den Haag zich beraden op verdere stappen. Na vaststelling van een bestemmingsplan is alleen nog beroep bij de Raad van State mogelijk.

In de raadsvergadering van 14 maart kwam het bestemmingsplan niet aan de orde. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer het bestemmingsplan in de gemeenteraad zal worden behandeld.

> Bekijk hier het concept-bestemmingsplan

 

mdam-olifant
Het ‘Olifantenpad’ achter Madurodam. Eén meter uit dit pad zal de ecowal verrijzen die Madurodam van de Bosjes zal scheiden. Foto: BDH

 

mdam-eikenstoof

Markante eikenstoof, vlak achter Madurodam. Foto: BDH

 

mdam-beukenstoof
Beukenstoof, vlak achter Madurodam. Foto: BDH