Skip to main content

 

De Bomenstichting afdeling Den Haag heeft een protest laten horen over de werkzaamheden voor natuurherstel van landgoed Ockenburgh. De gemeente heeft de vereiste kapvergunning niet aangevraagd en heeft niet voldaan aan de Boswet.
De Bomenstichting heeft aanbevelingen gedaan voor bosherstel en enkele vragen gesteld over het landgoed met de cultuurhistorie waarden en als natura2000-gebeid.

APV en Boswet

In het kader van natuurherstel wilde de gemeente enkele paden verleggen, waarbij ca. 11 bomen gerooid moesten worden. Bij navraag bleek de gemeente geen kapvergunning te hebben. Ook heeft de gemeente niet voldaan aan de regels van de Boswet (meldingsplicht en herplantplicht).
De gemeente trachtte zich te verdedigen door te zeggen dat het om een dunning zou gaan. Dat klopt natuurlijk niet als je bomen kapt om een pad aan te leggen. Vervolgens wilde de gemeente het gooien op ‘bestendig beheer’. Een geheel nieuw begrip, waarvan niemand weet wat dat betekent. De APV biedt overigens geen vrijstelling voor bestendig beheer. Tot slot dacht de gemeente dat een vergunning op grond van de natuurbeschermingswet, verleend door de provincie Zuid-Holland t.b.v. het natuurherstel, wel zou volstaan. Helaas gaat die vlieger ook niet op. De NB-vergunning rechtvaardigt het niet om geen kapvergunning aan te vragen. Voor de kap van elke boom, anders dan ten behoeve van dunning, is het op grond van de APV verplicht een kapvergunning aan te vragen.

Aanbeveling

De Bomenstichting heeft aanbevolen om deskundigen van de WUR advies te vragen over het herstellen van een bos. Daar komt meer bij kijken dan het verwijderen van exoten (Amerikaanse Vogelkers). De standplaatsfactoren – zoals bodemkwaliteit, grondwaterstanden – zijn van cruciaal belang.

Discussie

Ockenburgh is een natura2000-gebied met verbeterdoelstellingen voor het binnenduinrandbos. Ockenburgh is ook landgoed met hoge cultuurhistorische waarden. In het eerste geval spelen natuurlijke processen de belangrijkste rol; in het tweede geval is intensief beheer nodig.
Bijvoorbeeld: de inrichting van de Koeweide met drainagesysteem, waarbij een van oorsprong vochtig grasland is opgeofferd, en de ophoging van de z.g. speelweide passen niet bij natura2000-gedachte, maar kan wel verdedigd worden als het om een park zou gaan. Tot nu toe heeft de gemeente de mogelijke effecten van draineren voor (monumentale) bomen rond de Koeweide gebagatelliseerd, terwijl vooral beuken gevoelig zijn voor veranderingen in de grondwaterstand.

De Bomenstichting heeft de gemeente vragen gesteld waarop de gemeente tot op heden geen antwoord heeft gegeven:

1) De cultuurhistorie: welke overwegingen heeft de gemeente om enerzijds de Formele stijl te hanteren (rechthoekig hek rondom de Koeweide) en anderzijds de Landschapsstijl (rest van het landgoed met rondlopende paden)?

2) Wat weegt zwaarder: landgoed Ockenburgh als natura2000-gebied met het habitat Binnenduinrandbos met verbeterdoelstelling zodat een natuurlijk binnenduinrandbos ontstaat van goede kwaliteit (H2180C conform Natura2000) of Ockenburgh als oud landgoed, dat sterk door de mens is beïnvloed?