Skip to main content

De gemeente Den Haag heeft vastgesteld dat er geen sluitende businesscase is voor grootschalige warmtenetten, zoals de WarmtelinQ beoogt. Desondanks wil de Provincie Zuid-Holland doorgaan met de aanleg van een Warmtetransportleiding; nu met het tracé van Rijswijk naar Leiden. De aftakkingen van de Warmtetransportleiding via een distributienet naar woningen en andere gebouwen zullen dus niet succesvol kunnen worden aangelegd. NRC deed onderzoek naar warmtenetten in Amsterdam. Bewoners bleken zich zorgen te maken over de kosten. Energieleverancier Vattenfall worstelt met allerlei onzekerheden en aarzelt om te investeren in een warmtenet als er onvoldoende deelname is. We mogen het wel wonderlijk noemen dat de Provincie Zuid-Holland – ondanks de problemen in Amsterdam, die in Den Haag niet anders zullen zijn  – dit project wil doorzetten.
De Bomenstichting Den Haag heeft een zienswijze geschreven, die met name focust op de Gavi-kavel. De Gavi-kavel ligt in de oksel van het Prins Clausplein, ingeklemd tussen de snelwegen A4 en A12. Een vergeten hoek en daarom juist zo bijzonder. In de Gavi-kavel ligt een broekbos, met schietwilgen, elzen en essen. Een broekbos is een permanent nat en af en toe plaatselijk overstroomd bos. Water is de bepalende factor voor het voorkomen van flora en fauna. Slechts een beperkt aantal boomsoorten kan onder deze zeer natte omstandigheden groeien. Broekbossen zijn in Nederland grotendeel verdwenen door verdroging of omdat ze plaats moesten maken voor woningbouw, landbouw e.a. 
De onderzoekers, die zich boomdeskundigen noemen, hebben niet doorzien dat het hier om een broekbos gaat. Ze hebben de waarden ervan niet onderkend. De waarden zijn daarom niet meegenomen in het afwegingskader in de MER. Het voorkeurstracé, dat de Provincie heeft vastgesteld, gaat dwars door het broekbos. 
Om het broekbos te behouden hebben we de voorkeur opgegeven om  de warmteleiding parallel aan te leggen langs de A4 – gezien het bijzondere karakter en de bijzondere ecologische waarden van het broekbos van de Gavi-kavel, waarvan de verwachting is dat herstel niet goed mogelijk is. Dit is ook de wens van de gemeente en de gemeenteraad van Den Haag.