De Adviesraad Monumentale Bomen is in 1996 officieel ingesteld bij het vaststellen van de Bomenverordening door de gemeenteraad van Den Haag. Tegelijkertijd is de ambtelijke werkgroep ingesteld met vertegenwoordigers van Dienst Stadsbeheer en Dienst Stedelijke Ontwikkeling.

De Adviesraad Monumentale Bomen bestaat uit vertegenwoordigers van de Bomenstichting, de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ‘s-Gravenhage en omstreken (AVN) en een onafhankelijke boomdeskundige.

De Adviesraad is onafhankelijk en werkt onbezoldigd.

Adviezen

De Adviesraad Monumentale Bomen geeft het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag gevraagd dan wel ongevraagd adviezen.
De adviezen beslaan de volgende werkterreinen.
Het eerste werkterrein betreft de samenstelling van de lijst van monumentale bomen. Alvorens het college overgaat tot vaststelling of wijziging van de lijst van monumentale bomen wint het omtrent zijn voornemen advies in bij de Adviesraad (Art 2:86 APV).

Het tweede werkterrein beslaat de monumentale bomen zelf. Het is verboden een houtopstand, vermeld op de lijst van monumentale bomen, zonder ontheffing van het bevoegd gezag te vellen of te doen vellen (art 2:87). Dit is met inbegrip van kandelaberen, verplanten, het snoeien van meer dan 30% van het kroonvolume, alsmede het verrichten van handelingen zowel boven- als ondergronds, die de dood, ernstige beschadiging of ontsiering van houtopstand ten gevolge kunnen hebben.
Op een aanvraag om ontheffing beslist het bevoegd gezag niet alvorens zij de Adviesraad over de aanvraag heeft gehoord (Artikel 2:89).

Tot slot adviseert de Adviesraad ook over de inhoud van de APV (Bomenverordening) en diverse beheeraspecten van Monumentale Bomen.

Jaarverslagen

De Adviesraad Monumentale Bomen brengt jaarlijks verslag uit aan het College van B&W.

Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012