Skip to main content

Strand en duinen zijn ten nauwste met elkaar verbonden. De gewenste verstuiving van zand heeft een gunstig effect op de kwaliteit van de achterliggende duinen en de veiligheid van het achterliggende land. We hebben het over een nationaal belang. Het kalrijke zand, dat in de duinen terecht komt, compenseert de verzuring als gevolg van stikstofdepositie – door o.a. verkeer en hondenuitwerpselen -, waar ook bomen ernstig onder te lijden hebben.
De Bomenstichting Den Haag heeft een zienswijze geschreven over het ontwerpbestemmingsplan omdat teveel is gefocust op recreatie en te weinig rekening is gehouden met de duinen, die tot de Natura2000-gebieden behoren. Het strand heeft de bestemming recreatie gekregen, daarbij is niet onderkend dat het strand tot het Natuurnetwerk Nederland (NNN) behoort. De gemeente heeft er niet voor gezorgd dat de toekomstige ontwikkelingen passen bij de doelen  van de NNN en Natura2000. Terwijl onlangs nog de Ecologische Autoriteit de minister heeft geadviseerd om haast te maken maatregelen te nemen om jonge duinvorming en dynamiek te bevorderen. 
De lintbebouwing van de strandhuisjes op het Zuiderstrand ten zuiden van Kijkduin en de lintbebouwing van strandpaviljoens op het Noorderstrand ter hoogte van het Zwarte Pad, vormen een grote belemmering voor verstuiving. Bij vrijstaande strandpaviljoens is dat ook het geval maar omvat een geringer oppervlak. 
De gemeente wil ten onrechte de strandhuisjes buiten het bestemmingsplan houden, maar vergeet dat deze slechts een tijdelijke vergunning hebben: het is een pilot.