Skip to main content

Het college heeft zich verplicht de SGH duurzaam in stand te houden (Groenbeleidsplan, 2005). Dat is nog eens bevestigd in de Agenda voor het Haagse Groen (2016). Met deze verplichting zou het voortbestaan van de SGH duurzaam gewaarborgd worden. Zou je denken. Maar helaas, een waarborg stelt in Den Haag niets meer voor.
Wat is er aan de hand? Het gebied tussen de Boekweitkamp en de Schenk, dat nu de bestemming groen heeft, krijgt als het aan het college ligt, de bestemming wonen. Figuur 1. SGH tussen Boekweitkamp en spoor. De gemeenteraad beslist donderdag 14 december over het voorstel van het college om in deelgebied 1 woningen te bouwen. Over deelgebieden 2 en 3 is al besloten om er woningen te bouwen.  
De mogelijkheid om te genieten van een groengebied, wordt de bewoners ontnomen. Hoe groot het gebied is en hoeveel bomen gerooid moeten worden, weet het college niet. Het college verdedigt zich door de kwaliteit van 25 meter aan weerszijde van de Schenk te gaan versterken. Het college ontkent dat vermindering van oppervlakte op zich al een kwaliteitsvermindering betekent. Het college ontkent dat het restant groen zodanig klein wordt, zo versnipperd en zo verstoord wordt dat het voor een reeks van soorten onmogelijk wordt om er te nestelen of verblijven. Het college gebruikt opnieuw het argument van versterken als legitimatie om te bouwen in het groen. Er is dan ook geen sprake van versterking, wel van vernietiging. Dit is des te schrijnender omdat de SGH tussen Schenk en spoor al de woonbestemming heeft gekregen (deelgebieden 2 en 3 in de figuur). Onduidelijk is of het groen van deze 2 deelgebieden is gecompenseerd. Dit legt opnieuw de vinger op de zere plek: al tientallen jaren vindt er vanwege geldgebrek en personeelstekort geen beheer en onderhoud van groen plaats. Vanwege de blijvende tekorten op dit budget zal ook deze – zogenaamd versterkte – zone gedoemd zijn te verloederen.
De BDH is bezorgd omdat de vernietiging van de SGH overal in de stad plaats vindt. Je kunt amper nog spreken van precedentwerking, je kunt beter spreken van een gewoonte om groen te bestemmen voor wonen. De BDH wil dat deze trend stopt.

deel-van-bestemmignslpankaart-mariahoeve-met-de-schenkzoneDeel van bestemmingsplankaart Mariahoeve met de Schenkzone. Het rood gearceerde gebied wordt bebouwd. G = groen. R-VT = recreatie-volkstuin. Paars = bedrijf.