Skip to main content

Na het vaststellen van het bestemminsplan dat de uitbreiding van Madurodam mogelijk heeft gemaakt, heeft Madurodam een kapvergunning aangevraagd en verkregen om 38 bomen op het huidige terrein te kappen en 2 bomen te verplanten. De Bomenstichting Den Haag is het niet eens met de kapvergunning en heeft bezwaar aangetekend. Belangrijke argumenten zijn de onzekerheid over de te bouwen paviljoens en ecowal. Ook de berekeningen voor de stikstofdepositie op de nabijgelegen Natura2000-gebieden heeft niet volgens de regels plaatsgevonden, zodat er nu geen zekerheid bestaat dat de natuurlijke kenmerken van de gebieden niet zullen worden aangetast. Daarnaast is de compensatie ronduit gebrekkig te noemen. Tot slot ontbreekt de natuurkansenscan en heeft de afweging van de belangen niet zorgvuldig  plaatsgevonden.
Er is een twee kapvergunning verleend voor de bomen die staan op het geannexeerde terrein, dat Madurodam in gebruik gaat nemen. De Bomenstichting Den Haag heeft samen met bewoners rondom Madurodam bezwaar aangetekend. Belangrijkste argumenten zijn de verwarrende aantallen te kappen bomen. De vergunning is verleend om de ecowall aan te kunnen leggen, maar voor die aanleg is het niet nodig om 227 bomen te rooien. De vergunningen voor de te bouwen paviljoens ontbreken. Tot slot is het talud, ingeklemd tussen de Koninginnegracht en het Telderstracé, niet op te vatten als een geschikte locatie voor compensatie.

Compensatie
De gemeente heeft het talud langs de Koninginnegracht als compensatie aangewezen voor het bos dat ons ontnomen wordt. De gemeente wil het talud nu onder de bescherming brengen van de Wet natuurbescherming. De Bomenstichting Den Haag heeft hierover ingesproken bij de beraadslaging van de Cie Leefomgeving op 24-08-2023. Conclusie: het talud – ingeklemd tussen drukke verkeersaders en een kanaal – voldoet niet als compensatie. De biodiversiteit zal er veel lager zijn dan in het oorspronkelijke bos.