Skip to main content

Kunnen de kastanjes op het Tournooiveld blijven staan?

De kapvergunningen voor de 5 kastanjes en 3 linden zijn aangevraagd op 9 oktober 2014.

GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld.

Het Advies van de Welstands- en Monumentencommissie heeft het plan afgekeurd (20-08-2014), mede vanwege de bomen:  

Tournooiveld 1 t/m Korte Voorhout 3
Wcie 20140820/JEU201413046

Bouwen: het bouwen van een ondergrondse parkeergarage met de daarbij behorende ontsluitingen en voorzieningen onder het Tournooiveld ter hoogte van Tournooiveld 1 t/m Korte Voorhout 3.
Toelichter:O. Graeven (Braaksma & Roos Architectenbureau) Niet akkoord.

De commissie heeft het bouwplan getoetst aan de onderdelen ‘Karaktergebied Historisch centrum’ en ‘Algemene welstandscriteria’ van de Welstandsnota.

De commissie kan niet instemmen met het voorliggende ontwerp voor een parkeergarage op het Tournooiveld. De commissie acht een ondergrondse garage met benodigde bovengrondse elementen in beginsel mogelijk, maar is van mening dat de in- en uitritten, toegangshuisjes en technische installaties niet passend in de omgeving zijn gesitueerd. De inrit vlak voor de Amerikaanse ambassade creëert een belemmering in het straatprofiel, de overgang van het Lange naar het Korte Voorhout, maar belemmert ook in grote mate de toekomstige herontwikkeling van dit gebouw. Het richting de toekomstige Hoge Raad verplaatsen van deze inrit acht de commissie een mogelijke verbetering. Zij heeft al eerder voor een andere positie gepleit. Ook de uitrit van de garage creëert een belemmering in het straatprofiel en heeft invloed op het gevelbeeld van het Tournooiveld. De toegangshuisjes van de garage zijn qua formaat en positionering niet zorgvuldig in het beschermde stadsgezicht. De commissie acht de verkleving van een van de huisjes met de uitrit niet overtuigend. Tevens acht zij de volumes van de twee toegangshuisjes van de parkeergarage erg fors. De commissie begrijpt de twee verschillende vormen van de huisjes niet. Zij vraagt zich af waarom er twee huisjes nodig zijn, ook heeft zij twijfels bij de noodzaak van twee liften. De commissie pleit voor één toegangshuisje dat zo minimaal mogelijk is vormgegeven. Een tweede vluchtweg kan mogelijk intern opgelost worden, of in uiterste noodzaak in de vorm van een vluchtluik. Wat de commissie betreft moet het uitgangspunt zijn zo weinig mogelijk bebouwing op het maaiveld. Het verplaatsen van zoveel mogelijk technische zaken, zoals bijvoorbeeld de betaalautomaten naar het parkeerniveau, zou kunnen leiden tot een kleiner volume van het toegangshuisje. De getoonde detaillering en materialisering van de in- en uitrit is onvoldoende van kwaliteit in het beschermde stadsgezicht en is onvoldoende in beeld gebracht. Hetzelfde geldt voor de entreegebouwen.

De commissie maakt bezwaar tegen het voorgestelde groenplan. Zij merkt op dat er geen enkele boom op het dek van de parkeergarage geplaatst wordt. Hierdoor is in combinatie met de twee toegangshuisjes de parkeergarage bovengronds goed leesbaar. Hier kan de commissie niet mee instemmen. Zij pleit voor een inrichting van de openbare ruimte, waarbij de parkeergarage op geen enkele manier bovengronds leesbaar is. De positionering van bomen zou de betekenis van het Tournooiveld als schakel tussen de Lange Vijverberg en het Korte Voorhout moeten onderstrepen en zou in dit licht dus niet lineair moeten zijn.

Ter plaatse van een van de toegangshuisjes staat in de huidige situatie een ‘peperbus’, (gemeentelijk monument). Deze peperbus dient verplaatst te worden. Verplaatsen van de peperbus is in beginsel mogelijk, maar moet een onderdeel zijn van de plannen voor de garage. Behoud van het monument en een plan waar dit te plaatsen, zijn essentieel. De commissie pleit voor een integraal ontwerp van de inrichting van het maaiveld, dat rekening houdt met de hoogwaardige en monumentale omgeving.