Skip to main content

Hoewel de inwerkingtreding van de Omgevingswet opnieuw is uitgesteld, nu naar 1 juli 2023, is de gemeente wel bezig om de Omgevingsvisie op te stellen. De gemeente moet dat samen met de stad doen. De bedoeling is dat de gemeenteraad deze visie in 2023 gaat vaststellen. Inmiddels is wel duidelijk dat het opstellen van de Omgevingsvisie een ingewikkeld proces is.
De Bomenstichting Den Haag vindt het essentieel voor de leefbaarheid van de stad dat behoud en versterken van de natuur en biodiversiteit (en dus ook bomen) goed verankerd worden in de Omgevingsvisie.
Eerst is een Startnotitie verschenen (RIS307081, 2020), met het stedelijk beleid voor de fysieke leefomgeving.
Op 12 oktober 2022 stond het voorstel van het college voor de Verordening Adviescommissie Omgevingskwaliteit Den Haag 2023  (RIS313252) en de benoeming van de leden (RIS313263) op de agenda van de Commissie Ruimte. Het doel van de Verordening is (volgens het college) een onafhankelijke advisering om de kwaliteit van het uiterlijk van bouwwerken en de bescherming van cultuurhistorie te bewaken en te bevorderen. De advisering gaat dus maar om een klein deel van de fysieke leefomgeving. Niet over bomen, groen, natuur. Het college wil dus een sectorale en niet een integrale advisering. Het college frustreert hiermee de bedoelingen van de Omgevingswet. Voor de advisering wil het college geen biologen benoemen. De Bomenstichting DH heeft daarom ingesproken.
Op 13 oktober 2022 besprak de Commissie Ruimte het Ambitiedocument (RIS 309993 en RIS310283). In het ambitie staan 2 goede vragen: hoe houden we Den Haag leefbaar? Hoe geven we essentiële functies voor een leefbare stad, zoals groen, water en hoogwaardige voorzieningen, een plek in de stad? (p4). Het is dan ook zeer teleurstellend te noemen dat de versterking van natuur en klimaatbestendige stad geen zelfstandige ambities zijn, maar dat ze zijn ondergebracht bij andere ambities, bovendien hebben ze een lage prioriteit gekregen. Daarmee heeft  de stad geen antwoorden op de klimaatramp en biodiversiteitsramp. De Bomenstichting Den Haag heeft ook in deze vergadering ingesproken.

Het opstellen van een Omgevingsvisie is een m.e.r.-plichtige activiteit. Ter voorbereiding op de m.e.r. is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld waarin de te volgen m.e.r.-procedure wordt toegelicht en  het beoordelingskader wordt opgenomen. De Bomenstichting Den Haag heeft een zienswijze ingediend over de NRD.