Skip to main content

Opnieuw heeft de Adviescommissie bezwaarschriften de Bomenstichting Den Haag gehoord. Deze 2e hoorzitting op 25 maart jl. ging over 11 bezwaarschriften tegen de kap van 126 populieren, zoals die op de Kennedylaan, Johan de Wittlaan en Stadhoudersplantsoen. Inmiddels was het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften (Acb) n.a.v. de 1e hoorzitting bekend gemaakt. De Bomenstichting DH is natuurlijk teleurgesteld over dat advies waarin staat dat de Acb onvoldoende aanleiding heeft om te twijfelen aan de kwaliteitsbeoordeling van de Bomenwacht.
Terwijl wij zeggen: de methode deugt niet en als de methode niet deugt, deugen de uitkomsten ook niet. De second opinion door bomendeskundige van Amerongen heeft dit uitgewezen.

De Bomenstichting Den Haag heeft de 2e hoorzitting de nadruk gelegd op de veiligheid. Alle vergunningen waren immers gemotiveerd vanwege de veiligheid. Want ook op dit punt schiet de methode van de Bomenwacht ernstig te kort. De veiligheid is namelijk niet onderbouwd: kort gezegd komt het erop neer dat de Bomenwacht beweert dat ‘een boom onveilig is, omdat ie onveilig is’. Daarom had de Bomenstichting DH een aantal takken ter zitting meegenomen. Kleine twijgjes van minder dan 1 cm doorsnede (die niet alleen bij vele populieren maar ook bij andere soorten bomen op de grond liggen) tot een zwaardere tak van 6 cm doorsnede. Die kleine twijgjes voel je amper maar een tak van 6 cm wil niemand op z’n hoofd krijgen. Een onderbouwing van wat wel of niet acceptabel is ontbreekt in de methode van de Bomenwacht, waarbij alle takbreuken op een hoop worden gegooid. Zowel het dode hout als doorbuigende takken kunnen met regulier onderhoud van de populieren (en andere boomsoorten) verwijderd worden.
Daarnaast heeft de Bomenstichting DH opnieuw de rekenmethode van de Bomenwacht aan de kaak gesteld. Deskundigen vegen de vloer aan met vermenigvuldiging met verschillende grootheden. Want als je dat zou willen doen moet ALTIJD de vraag worden gesteld of de uitkomst wel iets zinnigs betekent. Ook de indeling in kwaliteitscategorieën van de Bomenwacht krijgt geen goedkeuring, omdat een slechte score in een van de categorieën een onevenredig zwaar gewicht krijgt.

De Bomenstichting DH heeft alle populieren geschouwd en foto’s genomen. Daarbij bleek dat geen enkele van deze reeks populier een lint om de stam had en dat bij 21 populieren (3 vergunningen) de gele stip ontbrak. Bewoners zijn dus onvoldoende geïnformeerd.
Net als bij de eerste reeks zijn ook bij deze reeks van vergunningen fouten gemaakt, boomnummers en boomsoorten verwisseld. De regels van de Flora en faunawet zijn niet nageleefd. Enkele bomen zijn niet geschouwd maar vreemd genoeg wel beoordeeld door de Bomenwacht. Andere bomen zijn wel door de Bomenwacht geschouwd, terwijl het geen populieren zijn. Is dit te beschouwen als een slordigheid?

De Bomenstichting Den Haag heeft ter zitting voorgesteld om de procedure rond het populierenvervangingsplan en de daaraan gekoppelde kapvergunningen te stoppen en eerst de methode van de Bomenwacht te onderwerpen aan een onafhankelijke wetenschappelijke toetsing. Dit is des te noodzakelijker omdat niet alleen de gemeente Den Haag maar ook de 32 grote gemeenten met deze methode aan de slag gaan. Gaat de gemeente hier niet mee akkoord dan laat de Bomenstichting DH de methode toetsen door de rechter.

Na de discussie over de veiligheid en de rekenmethode was er nauwelijks nog tijd om in te gaan op de 11 bezwaarschriften van de Bomenstichting DH tegen de kapvergunningen.