Skip to main content

Bomenstichting Den Haag ontwikkelt samen met diverse andere organisaties een alternatieve benadering voor het gebied dat volgens het gemeentestuur ‘internationaal park’ zou moeten worden. Het beleid, inrichting en beheer van de drie karakteristieke deelgebieden dient gericht te zijn op behoud en versterking van de natuurwaarden (zienswijze van de Bomenstichting Den Haag).In de eerste plaats de Scheveningse Bosjes. Die zouden binnenduinbos moeten blijven, dus loofbossen met als een van de belangrijkste soorten de zomereik. De bosjes zouden niet tot park getransformeerd moeten worden. Wij willen voor de bomen aldaar de draad van de Nota ecologische verbindingszones 2008-2018 weer oppakken. In die nota van het gemeentebestuur staat voor de Scheveningse zone centraal dat die onderdeel is van de ecologische duinverbinding tussen de Oostduinen en het Westduinpark.
Wij ondersteunen van harte de doelstelling uit de nota dat, mede gezien de omvang van de gebieden een hoog ambitieniveau wordt nagestreefd. Inrichting en beheer moeten zich met name richten op het behoud van aanwezige doelsoorten als bosuil, eekhoorn en nachtegaal en het opheffen van barrières. Hiervoor is een goede boombescherming nodig. Belangrijk element is daarbij de aanwezigheid van rijke ondergroei, geen open stukken groter dan 30 meter. Tot de belangrijkste verbeterpunten behoort volgens de nota het oplossen van de barrière van de prof. Teldersweg. Dat steunen wij, maar het moet wel op een ecologisch effectieve wijze vorm krijgen, dus als overwelving van de drukke autoweg.
Niet alleen voor bomen maar ook voor struiken en kruiden is de bodem van cruciale betekenis. Een oplossing voor de opgetreden verzuring is om telkens (in afwisseling) delen van de groengebieden te sluiten voor publiek (en honden) totdat de bodem weer is hersteld en een gezonde standplaats vormt voor bomen.
Parkeren van auto’s zou ondergronds moeten. Verharding en verbreding van paden schaadt wortelpakketten van bomen. Alleen de fietspaden behoeven verharding, de voetpaden kunnen halfverhard tot onverhard zijn.
Het voorgaande geldt niet voor de Waterpartij (herdenkings- en recreatiegebied) en het Westbroekpark en rosarium, een landschapspark met fraaie zichtlijnen en bospartijen en bosschages. Maar ook daar staan prachtige bomen, die als alle bomen gebaat zijn bij rust.