Skip to main content

Bezwaar Bomenstichting tegen parkeergarage Tournooiveld

Door 14 maart 2015augustus 12th, 2019Tournooiveld

Naar aanleiding van het bezwaar van de Bomenstichting tegen de omgevingsvergunning voor de bouw van een parkeergarage onder het Tournooiveld heeft de Adviescommissie Bezwaarschriften de Bomenstichting uitgenodigd voor een hoorzitting. De Bomenstichting heeft haar bezwaar nader toegelicht met de kernkwaliteiten van het Tournooiveld als uitgangspunt.

Het Tournooiveld heeft de status van een rijksbeschermd stadsgezicht, waar al het groen (dus ook alle bomen) dezelfde bescherming geniet. Het gebied maakt onderdeel uit van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur (SGH), waarvan de gemeente zich heeft verplicht om deze duurzaam in stand te houden. De monumentale bomen op het Lange Voorhout en de Lange Vijverberg ondervinden – meer dan gewone bomen – bescherming via de APV. Bovendien staan de monumentale bomen in het landelijk Register van Monumentale Bomen van de Bomenstichting en ze zijn daarom van nationaal belang. Er foerageren 3 soorten vleermuizen langs de bomen. Vleermuizen zijn strikt beschermde soorten, waarvoor compenserende of mitigerende maatregelen genomen dienen te worden. De gemeente heeft een zorgplicht.

Het is dan ook zeer verontrustend dat de omgevingsvergunning voor de bouw van de p-garage slechts 1 voorschrift bevat ter bescherming van de (monumentale) bomen. Dat voorschrift is echter zo vaag dat het niet naleefbaar is en niet handhaafbaar is.

Je zou toch zeggen dat er een reeks van voorschriften zou voortvloeien uit het uit het beeldkwaliteitsplan, dat nauwkeurig in beeld zou moeten brengen hoe het Tournooiveld er in de toekomst uit komt te zien. Dit beeldkwaliteitsplan had ten grondslag moeten liggen aan het bestemmingsplan en de vergunningen. Helaas is het beeldkwaliteitsplan nog steeds niet verschenen. Er is ook geen boombeschermingsplan en er is geen monitoringsplan. Er wordt niet gewerkt volgens het Handboek Openbare Ruimte. Er is geen ontheffing op grond van de Flora en Faunawet.

De Bomenstichting vindt dat de gemeente zich onvoldoende heeft ingespannen om te garanderen dat de (monumentale) bomen duurzaam in stand blijven. Dit doet geen recht aan de hierboven genoemde beschermingsregimes. De Bomenstichting heeft in haar pleitnotitie verzocht de vergunning te vernietigen.
De Adviescommissie zal een advies opstellen, waarover het college van B&W een besluit neemt.