Skip to main content

Alle partijen willen dat kastanjes in het straatbeeld van Den Haag behouden blijven. De gemeente heeft toegezegd de dubbele doelstelling te hanteren: herstel van de kademuren met behoud van bomen. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat op dit moment niet is uitgesloten dat een gelijkwaardig alternatief mogelijk is waarbij de bomen blijven behouden.

Desondanks heeft wethouder Revis al vast besloten dat de kastanjes aan de Veenkade moeten wijken.

Wethouder Revis heeft willen zoeken naar een variant, die aan de dubbele doelstelling voldoet. Er zijn 4 varianten: 1) variant van het Ingenieursbureau Den Haag, 2) ‘kade voor kade’ van de gemeente Rotterdam, 3) variant A en 4) variant B. Bij de variant van het Ingenieursbureau Den Haag moeten de bomen wijken. Bij ‘kade voor kade’ kunnen de bomen blijven staan. Deze variant is vooralsnog het goedkoopst. De gemeenten Rotterdam en Schoonhoven hebben deze methode al succesvol toegepast. Varianten A en B zijn nieuw en worden op dit moment nog onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is om de bomen te behouden.
Met zijn brief van 19 juni 2015 (RIS283480) doorkruist de wethouder het proces om de varianten te laten onderzoek. Want in die brief heeft hij te kennen gegeven al vast voor de Veenkade de voorkeur te geven aan de variant van het Ingenieursbureau, zodat de kastanjes aan de Veenkade moeten worden gerooid. Het argument van de gemeente is gebaseerd op een bewering van Agentschap voor Natuur en Bos uit België (2006) dat bomen vanaf de eerste verschijnselen met kastanjebloedingsziekte niet langer leven dan 1 – 3 jaar. Maar deze literatuurverwijzing is sterk verouderd en achterhaald, dus niet meer bruikbaar. Het jarenlange monitoringsonderzoek naar kastanjes in de gemeente Den Haag wijst inmiddels het tegendeel uit: kastanjes met de bloedingsziekte blijven veel langer leven. Juist de wat oudere kastanjes – zoals die van de Veenkade – zijn beter opgewassen tegen de ziekte. Door grondverbetering toe te passen krijgen zowel de kastanjes gelegenheid om zich te herstellen en beter te ontwikkelen. Dat geldt ook voor de lindebomen. Verder is ervaring opgedaan bij het herstel van de kademuur van de Koninginnegracht met behoud van de monumentale kastanjes, die over de gracht hingen tot in het water. Ook is onderzoek gaande naar bestrijding van de kastanjeziekte. Maar de wethouder wil de resultaten helaas niet afwachten. Daarnaast heeft professor Stive uit Delft de bewering van het Hoogheemraadschap Delfland over negatieve effecten van ‘kade voor kade’ op het watersysteem weerlegd. Reden voor de voorzieningenrechter te oordelen dat er een gelijkwaardig alternatief mogelijk is waarbij de bomen blijven behouden.
Voor de Toussaintkade geeft de wethouder nog ruimte voor onderzoek aan varianten A en B.
De Bomenstichting Den Haag begrijpt niet waarom de wethouder zo halsstarrig vasthoudt aan het kappen van de kastanjes, terwijl al zijn argumenten zijn weerlegd. Bovendien willen alle partijen de kastanjes in het straatbeeld van Den Haag behouden. De Bomenstichting Den Haag meent dat de wethouder de dubbele doelstelling niet zonder steekhoudende argumentatie mag laten vallen. De Bomenstichting Den Haag heeft daarom tijdens de commissievergadering van 9 september 2015 aangedrongen op zorgvuldigheid van het afwegingsproces en gepleit om de 4 de varianten op deugdelijke wijze te laten onderzoeken voor beide kademuren. Helaas hebben we de wethouder en de raadscommissie niet op andere gedachten kunnen brengen.