Skip to main content

De Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging van de landelijke eenheid van de Nationale Politie (hierna Nationale Politie)  heeft haar keuze voor een locatie voor kantoor, schietbaan en parkeervoorzieningen laten vallen op het terrein van Defensie aan de Brasserskade. Op 1 juli 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Brasserskade goedgekeurd. Bewoners waren het er niet mee eens dat er 164 bomen moesten worden gekapt, dat hun nu nog fraaie uitzicht op het beboste terrein zou worden ontsierd door de schietbaan van 50m lengte en 9 m hoogte en ze vreesden geluidoverlast door de schietoefeningen. Bewoners tekenden beroep aan bij de Raad van State omdat de provincie Zuid-Holland het terrein niet als kantoorlocatie had aangewezen. De Raad van State gaf de bewoners gelijk (ECLI:NL:RVS:2022:2330. D.d. 10-08-2022). 
Wie schetst onze verbazing dat de gemeente dit jaar het identieke bestemmingsplan opnieuw aan de gemeenteraad voorlegde met slechts één verschil. De gemeente verwijst naar een afwijkingsmogelijkheid op grond van artikel 6.34 van de provinciale Omgevingsverordening, dat een beperkte uitbreiding van een gebouw toestaat. De provincie was het er – net als 3 jaar geleden overigens – helemaal mee eens. Maar ja, het gaat niet om een beperkte uitbreiding van een bestaand gebouw, het gaat om een nieuw kantoor, met een nieuwe schietbaan en er moeten niet 164 maar 311 bomen gekapt worden. Is dat ‘beperkt’ te noemen?

Illegale bomenkap. Bewoners werden op 14 maart 2019 opgeschrikt door het kappen van ca 30 bomen, zonder dat een kapvergunning was verleend. Bewoners haalden de handhavers erbij en deden aangifte. Vervolgens werden ze van het kastje naar de muur gestuurd. De rechtbank Den Haag stuurde de bewoners naar het Functioneel Parket en deze stuurde hen naar de Militaire Rechtbank. Marechaussee wil geen onderzoek doen. Een WOO-verzoek leverde alleen maar onzindocumenten op. De illegale bomenkap is nog steeds niet opgehelderd. Defensie (eigenaar van het terrein en dus eigenaar van de bomen) wil dat de kap het liefst in de doofpot wordt gestopt; het verzoek om het recht te laten gelden heeft niets uithaalt. De conclusie is dat ‘Handhaving door de gemeente op illegale bomenkap’ alleen geldt voor de inwoners van Den Haag en niet voor overheidsinstanties. Wie de opdracht had gegeven en waarom blijft onduidelijk. 

Programma van Eisen. Bij zo’n ingrijpend project wordt natuurlijk een Programma van Eisen opgesteld waar de locatie en de gebouwen aan moeten voldoen. Desgevraagd wil de Nationale Politie het PvE voor de locatiekeuze niet prijs geven. De gemeente heeft dit geaccepteerd. Je zou verwachten dat de gemeente zelf ook een PvE zou hebben opgesteld opdat de Nationale Politie zich aan het gemeentelijk beleid zou gaan houden. We denken aan: er gaat geen boom om tenzij het aantoonbaar niet anders kan. Maar dat heeft de gemeente niet gedaan. 

Bomen Effectanalyse (BEA). In opdracht van de Nationale Politie is in 2022 een BEA opgesteld. Een BEA heeft tot doel om bomen een evenwichtige plek te geven in de planvoorbereiding én besluitvorming (Richtlijn BEA). Helaas hebben we moeten vaststellen dat BEA niet bij de stukken van het bestemmingsplan waren gevoegd. Terwijl de BEA  de gevolgen van een plan en/of project inzichtelijk dient te  maken én alternatieven dient te bedenken om bomen te behouden. Alternatieve mogelijkheden zijn bijvoorbeeld het verplanten van een boom of het aanpassen van het plan/project of het kiezen van een andere locatie, zoals de Binckhorst of een van de kazernes in Den Haag. Van al deze alternatieven is in de BEA niets terug te vinden. De Nationale Politie heeft dan ook niet aangetoond dat er geen boom omgaat omdat het niet anders kan. De gemeente vindt het wel best dat er aan het eigen beleid niet wordt voldaan ….

BEA niet juist gehanteerd. Daarnaast wilde wethouder Van Asten de BEA pas vrijgegeven bij de kapvergunning. Dat is – zoals hierboven al omschreven – niet de bedoeling van de Richtlijn BEA. 
Hij had er echter geen rekening mee gehouden dat de Bomenstichting Den Haag de BEA al in handen had gekregen via een verzoek op de Wet Openbare Overheid (WOO). De Bomenstichting DH heeft daarom tijdens de inspraak in de Commissie Ruimte beloofd de BEA door te mailen naar de fracties van de gemeenteraad opdat zij inzicht kregen in de BEA. Inspraaktekst Commissie Ruimte 18-04-2024 en inspraaktekst gemeenteraad 25-04-2024

Ondanks al deze bezwaren en onverkwikkelijkheden heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan op 25 april 2024 goedgekeurd. Bewoners hebben hebben aangekondigd in beroep te gaan bij de Raad van State.