Skip to main content

De gemeente Den Haag heeft grootse plannen voor Zuid-West. Den Haag Zuid-West omvat de wijken Bouwlust/Vrederust, Moerwijk en Morgenstond inclusief Zuiderpark en de Uithof.
In heel Zuid-West moeten er 10.000 woningen extra bijkomen; oude woningen worden gerenoveerd. In het gebied Dreven, Gaarden en Zichten komen 3.500 extra woningen.
Er is een Structuurvisie opgesteld en een concept MER (Milieueffectrapport) gemaakt. De Bomenstichting Den Haag heeft een zienswijze geschreven.  Dat er woningen nodig zijn bestrijden we niet, maar klimaat-, biodiversiteit- en stikstofcrises zouden wat ons betreft een groter algemeen maatschappelijk belang moeten krijgen.

Bomenstichting Den Haag kritisch over plannen voor Den Haag Zuidwest
In onze zienswijze hebben we de gemeente verzocht om beter uit te werken hoe bomen en natuur een plek krijgen. In het plan dat er nu ligt, is het door onduidelijke kaarten en vage formuleringen moeilijk te zien of en hoe de gemeente de vele volwassen bomen in dit gedeelte van de stad gaat behouden en beschermen, en waar zij nieuwe bomen gaan aanplanten om meer “blad voor de stad” te realiseren.  
Worden de bestaande bomen wel beschermd?  
Bijvoorbeeld: het college heeft zich verplicht om grote groenstroken te beschermen die met elkaar verbonden zijn en die ook door Den Haag Zuidwest lopen (de Hoofdboomstructuur en het Groene Assenkruis). Maar op de kaarten en in de teksten van de nieuwe plannen worden deze groenstroken niet genoemd. 
Ook hebben we de gemeente op het hart gedrukt om geen asfalt te leggen over boomwortels. 
En hoe zit het met de aanplanting van nieuwe bomen? 
Ook is het onduidelijk waar en hoe veel nieuwe bomen er worden aangeplant. De Bomenstichting Den Haag verzoekt de gemeente om het woordje ‘minimaal evenveel’ in de passage: “Er komen minimaal evenveel nieuwe bomen voor in de plaats als dat bestaande bomen gekapt worden”, te vervangen door ‘meer’. 
Als het ook lukt om méér woningen terug te plaatsen dan er worden gesloopt, dan moet het toch ook wel lukken om meer bomen aan te planten dan er worden gekapt. We verwijzen in dit verband naar de doelstelling van de Nota Stadsbomen om 5% meer blad voor de stad te realiseren. 
We hebben nadrukkelijk gevraagd om de aanleg van natuurvriendelijke oevers voorwaardelijk te stellen.
Geen skatepark in de plaats van de hertenkamp in het Zuiderpark
We hebben ons ook kritisch geuit over de plannen rond het Zuiderpark: onder andere de vervanging van de hertenkamp voor een skatepark in het Zuiderpark en het bouwen van sportfaciliteiten op de (ecologisch waardevolle) Doorenbosheuvel. 

MER
We maken ons grote zorgen omdat de MER onvoldoende ingaat op de effecten van de plannen op het groen. De focus van de gemeente ligt op gebruiksgroen (binnentuinen, sportvelden, recreatie e.d.), maar dat groen heeft slechts geringe betekenis voor de biodiversiteit. De beoordeling van de effecten op de biodiversiteit in het voorkeursalternatief is boterzacht, omdat het niet is onderbouwd. Dat in tabel 9.4 (MER) het voorkeursalternatief bij de biodiversiteit toch een 0/+ krijgt is naar onze mening dan ook ongeloofwaardig.

Commissie Ruimte van de gemeenteraad
Bij de beraadslaging over Zuid-West heeft de BDH ingesproken (31 mei 2023). In de inspraak verzochten we de gemeente nogmaals om beter uit te werken hoe bomen en natuur een plek krijgen.