Skip to main content

Staatsbosbeheer en de gemeente vinden dat er bij de Koekamp een zorgvuldige afweging van belangen heeft plaatsgevonden om het bestemmingsplan te kunnen wijzigen. Een vreemde uitspraak, omdat er geen enkel draagvlak is. Sterker nog alle bewonersorganisaties en belanghebbende organisaties hebben bezwaren tegen de plannen, omdat de beschermingsregimes en al hun doelstellingen ter zijde zijn geschoven. De nut en noodzaak van de plannen ontbreken. We denken aan de Acte van Redemptie, Natuurbeschermingswet met de provinciale Verordening Ruimte, Stedelijke Groene Hoofdstructuur, Rijksbeschermd Stadsgezicht e.a.. Sterker nog, er wordt met de herinrichting grote schade toegebracht aan de Koekamp. De alarmerende achteruitgang van de biodiversiteit en de klimaatcrises spelen bij deze beslissing geen rol. De door bewoners en belangengroepen voorgestelde alternatieven zijn van tafel geveegd. De antwoorden van de gemeente op de zienswijzen schieten schromelijk te kort.
Kortom: het is duidelijk dat de belangen van de gemeente Den Haag (meer ruimte voor een fietsknooppunt voor het Centraal Station) en die van Staatsbosbeheer (verdienmodel: beschikbaar stellen van grond voor het fietsknooppunt en horeca) veel zwaarder wegen dan de zeer zeldzame boomweide van de Koekamp en een rustig bosgebied.
In de vorige collegeperiode hebben wethouder Revis (VVD – buitenruimte) en De Bruijn (D66 – vervoer) de basis gelegd voor de herinrichting. De huidige wethouder de Mos (HvDH/GrdM – buitenruimte) zwichtte voor de druk om dit voort te zetten. Wethouder van Asten (D66 – vervoer) wilde niets liever dan het plan van zijn voorganger uitvoeren.
De Bomenstichting Den Haag heeft een zienswijze geschreven over het ontwerpbestemmingsplan. We hebben tijdens een hoorzitting een toelichting gegeven over haar zienswijze en
ingesproken tijdens de beraadslaging in de Commissie Leefomgeving (16 juli 2019). Twee dagen later volgde nog een inspraak voorafgaande aan het vaststellen van het bestemmingsplan (18 juli 2019).