Skip to main content

Het voorontwerp bestemmingsplan maakt het mogelijk om in 3 deelgebieden de bestemmingen te wijzigen. Het maakt o.a. de weg vrij om van dit deel van de Koekamp in de toekomst een commercieel uit te baten terrein te maken met grote vrijheden voor bebouwing en aantasting van de rust, natuur- en cultuurhistorische waarden van de Koekamp. Bovendien loopt het voorontwerp bestemmingsplan vooruit op de resultaten die voort zullen vloeien uit moties, die de gemeenteraad heeft vastgesteld.
De BDH stelt wel voor een nieuw wijzigingsgebied op te nemen: het wegvak Laan van Nieuw Oost-Indië dat door het Haagse Bos loopt, met als doel de Stedelijke Groene Hoofdstructuur te versterken. Zie hier de zienswijze.