Skip to main content

Bekijk of er populieren in uw omgeving staan. De gemeente heeft n.a.v. een WOB-verzoek van de Bomenstichting Den Haag het Populierenvervangingsplan, opgesteld door de Bomenwacht, vrijgegeven. Van de 7.000 populieren in den Haag heeft de Bomenwacht er ca. 1400 beoordeeld. Bomenwacht kwaliteitsbeoordeling populieren Den Haag 4 juli 2014, met de bijbehorende lijsten en kaarten per stadsdeel: Bomenwacht kwaliteitsbeoordling lijsten. Bomenwacht kwaliteitsbeoordling kaarten. De gemeente Den Haag wilde inzicht verkrijgen in de huidige kwaliteit van de populieren. Op basis van de kwaliteitsbeoordeling dienden de bomen te worden ingedeeld in 3 klassen: vervangen binnen 2 jaar, vervangen tussen 2 en 5 jaar en vervangen na 5 jaar. De Bomenwacht heeft een systeem ontwikkeld voor beoordeling van de kwaliteit van bomen aan de hand van drie factoren: conditie, veiligheid en beheerbaarheid. Deze drie factoren krijgen een getal, afhankelijk van de waardering (voldoende, matig, slecht). Vermenigvuldiging van deze 3 getallen levert een kwaliteitscategorie: voldoende, matig, slecht. Conditie: scheutlengte, kroonstructuur, bladontwikkeling e.d. Veiligheid: aantastingen, holtes, scheuren, zware takken e.d. Beheerbaarheid: wortelopdruk, mogelijkheden voor duurzaam beheer. De Bomenwacht heeft per boom een advies gegeven. Voor de 57 populieren aan de Laan van Meerdervoort heeft de gemeente een contraexpertise gevraag aan Prohold – Boomtechnisch advies. Prohold Kwaliteitsbeoordeling populieren Laan van Meerdervoort incl NTO. Uit dat advies blijkt dat de conditie van 51 populieren goed is en van 6 voldoende. De veiligheid van 52 bomen is voldoende, bij 3 bomen is een afwijking geconstateerd (dode takken, schade aan stamvoet), waarvoor het advies luidt: dode takken verwijderen en stamvoet jaarlijks inspecteren. Bij 1 boom is een veiligheidsrisico door een mechanisch overbelaste tak (advies: tak verwijderen). Een ernstig veiligheidsrisico is bij 1 boom waargenomen, die boom moet daarom binnen 3 maanden worden gerooid. Dat de meeste populieren aan de Laan van Meerdervoort de kwalificatie “matig” krijgen is volledig toe te schrijven aan de factor beheerbaarheid. Wortelopdruk en uitzakkende takken zijn daar de oorzaak van. Aan beheerbaarheid is zo’n zwaar gewicht gehangen vanwege het kostenplaatje. De conditie en veiligheid doen er minder toe. Het advies voor de meeste populieren aan de Laan van Meerdervoort is: onderhoudssnoei binnen 3 maanden. De Bomenstichting Den haag maakt uit het rapport van Prohold op dat de meeste populieren aan de Laan van Meerdervoort een goede conditie hebben en veilig zijn. Dat klopt met waarnemingen van bewoners: tijdens de stormen in het najaar van 2014 en begin 20115 zijn er geen takken uitgewaaid. Wanneer bij de herinrichting van de Laan de middenberm wordt verbreed, krijgen de populieren meer ruimte voor hun wortels en kunnen ze nog jaren mee: hun conditie is immers goed/voldoende evenals de veiligheid. De Bomenstichting maakt het voortdurend mee dat het bekijken van bomen en het beoordelen van conditie en veiligheid telkens een dankbaar onderwerp van discussie is. Bij grootschalige onderzoeken, zoals de 1400 populieren in Den Haag door de Bomenwacht, zoekt de onderzoeker naar mogelijkheden om snel tot een oordeel te kunnen komen. Zijn onderzoek mag natuurlijk niet te duur worden, want dan prijst hij zich uit de markt. Het toekennen van een kwalificatie aan een boom (door middel van een vermenigvuldiging) gaat dan wel snel maar betekent een verarming, omdat een discussie en weloverwogen oordeel ontbreekt. Cijfers geven slechts schijnzekerheden. Het populierenvervangingsonderzoek is eerder te zien als een nuttige quick-scan, die uitnodigt voor nader onderzoek naar de betreffende bomen, dan een feit op grond waarvan 889 bomen binnen 2 jaar vervangen moeten worden (RIS278129).