Skip to main content

Haagse Groen Keurmerktussenbalans
Een aanbeveling voor het nieuw te vormen college

Nu er een nieuw college gevormd gaat worden komt de tussenbalans van het stemgedrag van de gemeenteraad goed van pas. De Bomenstichting Den Haag heeft vanaf de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 tot aan het zomerreces van 2019 de stemmingen over groene onderwerpen in een tabel bijgehouden . Hoe hebben de verschillende partijen sinds de verkiezingen gestemd in de gemeenteraad? We maken de balans op: zie de staafdiagram, ook hiernaast.

Partij voor de Dieren staat nog steeds op de 1e plaats met 9,5 punten (in 2018 behaalden ze 9,1 punten). De SP komt op een uitstekende 2e plaats (met 9,3 punten) en de HSP met 9,1 op de 3e plaats. Ook de PvdA (7,2) en NIDA (6,4) scoren voldoende. Deze 5 partijen hebben het afgelopen collegejaar bewezen een groot hart te hebben voor het Haagse groen, dat bijdraagt aan een beter klimaat, biodiversiteit en een gezondere leefomgeving.

Beduidend minder groen zijn alle collegepartijen (Hart voor Den Haag / Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks), die dikke onvoldoendes halen evenals de oppositie (PVV, PvdE, CDA, ID, 50+ en CU/SGP); de cijfers variëren van 4,9 tot 2,4.

Opmerkelijk is dat GL en Hart voor Den Haag / Gr de Mos hun groene ambities niet hebben kunnen vasthouden sinds ze in het college zitten. Zij halen nu een 3,7 en een 2,9, terwijl ze in 2018 een 8,5 resp. 7,0 kregen.

Haalde het vorige college een onvoldoende op groene onderwerpen, nu geldt het zelfde voor het ‘huidige’ college. Daarvan zijn de VVD en D66 de constante factoren. Zij bepalen kennelijk de aantastingen van het groen.

Die onvoldoendes zijn daarom zo opmerkelijk, omdat het college zich verplicht heeft om de Stedelijke Groene Hoofdstructuur duurzaam in stand te houden en te versterken. In het coalitieakkoord onderschrijven de partijen dat er geen boom geveld wordt tenzij het aantoonbaar niet anders kan; het college heeft jaarlijks 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor extra bomen en groen.

Wij dagen de nieuw te vormen coalitie uit om een beter resultaat te halen door goed naar het de Agenda voor het Haagse Groen en de Bomennota te kijken en na te leven. Hiermee is recent een begin gemaakt met het intrekken van de kapvergunningen voor 5 lindebomen op het Paleisplein. Wij adviseren: nu doorpakken, op weg naar een betere eindscore!

Over het Haags Groen Keurmerk

Het “Haags Groen Keurmerk” is in het leven geroepen om politieke partijen te stimuleren om het Haagse groen te behouden en te versterken, zoals in diverse beleidsnota’s beschreven staat. Wij hebben gekeken naar wat partijen in werkelijkheid hebben gedaan om dat te realiseren. Vanaf de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 tot aan het zomerreces van 2019 heeft de Bomenstichting Den Haag in samenwerking met Laatmijstaan.nl het stemgedrag van de Haagse partijen in een tabel gezet, gewogen, beoordeeld en gerangschikt op groenvriendelijkheid. Dit is een tussenbalans, als opmaat naar het nieuw te vormen college en de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.