Skip to main content

De gemeente heeft een kapvergunning verleend om 354 bomen te kappen, staande op het terrein Nieuw Vredenoord aan de Jan Thijssenweg. De kap zou nodig zijn voor de aanleg van de tweede watertoevoer van de Vliet naar het Molenvlietpark. Het gebied maakt onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Dit netwerk geniet een landelijke bescherming.
De Bomenstichting DH is het niet eens met de kap en heeft daarom een bezwaarschrift  ingediend bij het college van B&W. 
De bomenkap is niet alleen significant (vrijwel het gehele bosgebied wordt teniet gedaan), de vergunning baseert zich op een concept bestemmingsplan Nieuw Vredenoord, dat nog niet is vastgesteld door de gemeenteraad van Den Haag.  De bomenkap is op grond van het vigerende bestemmingsplan uit 2016 niet toegestaan. Wij betwijfelen of er sprake is van een groot maatschappelijk belang, wel denken we dat er een lokaal belang kan zijn. De compensatie om bomen terug te planten voldoet niet. 
Kortom, de bomenkap komt niet overeen met de status van het NNN-gebied en het beschermingsregime. Alternatieve mogelijkheden dienen nader onderzocht te worden.
Een optie is om de door de provincie vastgestelde Verordening en Beheerplan te volgen en het type Haagbeuken- en essenbos te benutten als moerasbos.