Skip to main content

De gemeente heeft een kapvergunning verleend om 354 bomen te kappen, staande op het terrein Nieuw Vredenoord aan de Jan Thijssenweg. De kap zou nodig zijn voor de aanleg van de tweede watertoevoer van de Vliet naar het Molenvlietpark. Nieuw Vredenoord maakt onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Dit netwerk geniet een landelijke bescherming.
De Bomenstichting DH is het niet eens met de kap en heeft daarom een bezwaarschrift  ingediend bij het college van B&W, later gevolgd door een aanvullend bezwaarschrift.
De bomenkap is niet alleen significant (vrijwel het gehele bosgebied wordt teniet gedaan), de vergunning baseert zich op een concept bestemmingsplan Nieuw Vredenoord, dat nog niet is vastgesteld door de gemeenteraad van Den Haag. De bomenkap is op grond van het vigerende bestemmingsplan uit 2016 niet toegestaan. Wij betwijfelen of er sprake is van een groot maatschappelijk belang, wel denken we dat er een lokaal belang kan zijn. De compensatie om bomen terug te planten voldoet niet. 
Kortom, de bomenkap komt niet overeen met de status van het NNN-gebied en het beschermingsregime. De compensatie die de gemeente heeft voorgesteld, voldoet niet aan het NNN-regime.
Wij hebben een deskundige gevonden die alternatieve mogelijkheden heeft onderzocht en gevonden. Maar de Provincie Zuid-Holland noch de gemeente Den Haag hebben ons uitgenodigd voor een gesprek. Terwijl we toch diverse keren daar op hebben aangedrongen. Burgerparticipatie is helaas nog niet doorgedrongen bij deze organisaties. We hebben ook ingesproken bij het Hoogheemraadschap van Delfland en vragen gesteld. Het antwoord laat nog op zich wachten ….
De Bomenstichting Den Haag heeft beroep aangetekend bij de rechtbank en tegelijkertijd verzocht om een voorlopige voorziening om voortijdige kap van bomen te voorkomen. De zitting is op 29 september 2023 om 11:30. Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60, Den Haag.