Skip to main content

De herininrichting van de Mient voldoet niet aan de zgn ‘dubbele doelstelling’ (herinrichting met behoud van bomen), niet aan het coalitieakkoord (We kappen alleen bomen als het aantoonbaar niet anders kan).  De bomenbalans is niet sluitend en de beoogde ecologische verbindingszone is veel te smal om als zodanig te functioneren, afgezien van het feit dat deze beoogde zone geen groengebieden met elkaar verbindt. Dit alles om 70 extra parkeerplaatsen te realiseren en een nieuw riool te leggen. Bomen voor partkeerplaatsen: een heel ouderwets en achterhaald standpunt. Bewoners willen hun auto niet eens parkeren langs de groenstrook o.a. vanwege gebrek aan sociale controle. Ons voorstel om het oude riool deels te laten liggen wil de gemeente – zonder opgaaf van gegronde reden – niet honoreren. We vinden het toch wel erg triest dat over een groot deel van de Mient 2 bomenrijen komen waar er nu 3 staan. De ‘groene koepel’ waaronder je nu fiets verdwijnt.

De Bomenstichting Den Haag heeft een zienswijze ingediend over het voorlopige ontwerp (VO; 7-12-2019) en heeft ingesproken in de vergadering van de Commissie Leefomgeving (20-05-2020).

De Bomenstichting Den Haag stuurde een brief aan de raad voordat het herinrichting op 3 juni 2020 zou worden vastgesteld. De herinrichting van de Mient kan veel beter doordacht worden om te voldoen aan de dubbele doelstelling en het coalitieakkoord.

Onze voorstellen:

  1. Laat het oude riool liggen om bomen te laten staan. Het gaat hier met name om de monumentaaliepen en de Haagse iepen, die ook in de BEA als hoog behoudenswaardig zijn bestempeld. Dat kan, dat mag en gebeurt ook. Een goed voorbeeld is dat in sectie 3 14 bomen blijven staan. Als het in sectie 3 kan, kan het ook in de andere secties. Ook elders in de stad is het oude riool in de grond gebleven om bomen te sparen.
  2. Richt de groenstrook zo in dat de acacia’s daar veel meer wortelruimte krijgen. Tussen deze acacia’s kunnen parkeerplaatsen opnieuw mooi worden ingericht.
  3. Houd de bushaltes op de Thorbeckelaan op de huidige locatie. Het spaart in ieder geval 2 hoog behoudenswaardige bomen en het is veel veiliger.
  4. Inventariseer eerst de waardevolle elementen van de groenstrook en loop vervolgens in op het achterstallige onderhoud
    Wij vragen u om een beter en eerlijker herinrichtingsplan.
    De Bomenstichting Den Haag steunt de bewoners rond de Mient, die een eerlijker en beter plan willen: eerlijkplanmient.nl