Skip to main content

We hebben bezwaar aangetekend tegen de kap van bomen die gerooid zouden moeten worden volgens het Voorlopig Ontwerp Madestein Landschapspark. De herinrichting gaat ten koste van 464 bomen. Daarvan hebben er 239 een goede tot matige conditie met een levensverwachting van 10 tot meer dan 15 jaar. We vinden het onverdedigbaar om zo veel bomen van deze kwaliteit te kappen. Er worden 4 bomen verplant, maar waar die komen te staan is niet bekend. De bedoeling is dat er meer recreanten naar Madestein komen. Dat betekent meer onrust, verstoring, versnippering (door paden), vermesting (honden, stikstof) en dus een ernstige achteruitgang van de biodiversiteit. Het is bekend dat vogels wegvliegen bij onrust en lawaai. Het gemeentelijk beleid verplicht tot het maken van een BEA en een Natuurkansenscan. Beide documenten ontbreken. Wanneer een BEA goed is opgesteld dan worden alternatieve mogelijkheden bedacht om bomen te sparen. De gemeenteraad moet instemmen met de BEA en het bijgevoegde lijstje van alternatieve mogelijkheden. De ACOR moet instemmen met de natuurkansenscan. Echter alleen het college heeft besloten tot de herinrichting. De gemeenteraad heeft niet de kans gekregen om de herinrichting te bespreken en daarna vast te stellen.
Het college had opgedragen om de waterkwaliteit te verbeteren. Dat is hard nodig omdat de waterkwaliteit niet voldoet aan de Europese Kader Richtlijn Water (KRW). Bovendien voldoet het water ook niet aan de zwemwaterkwaliteit vanwege de blauwalgen en fecale bacteriën. De herinrichting voorziet echter niet in het verbeteren van de (zwem)waterkwaliteit. De beoogde paaiplaats voor vissen zal niet succesvol zijn vanwege de slechte water(bodem)kwaliteit
De Bomenstichting DH heeft na het indienen van haar bezwaar nog aanvullende stukken (stuk 1 en stuk 2) ingediend bij de Adviescommissie Bezwaarschriften. Aanvullend stuk 1 m.n. over alternatieve mogelijkheden voor bomenkap en aanvullend stuk 2 over het bestemmingsplan, de wadi en de vispaaiplaats. De pleitnotitie voor de hoorzitting vat alles nog eens samen.