Skip to main content

Met de Warmteleiding (voorheen Leiding door het Midden) wordt zeer heet water (120 graden C) vervoerd van de Rotterdamse havens via Vlaardingen, Delft, Rijswijk naar Den Haag met als doel huizen en bedrijven te verwarmen. De Warmteleiding draagt niet bij aan de duurzaamheid omdat het om warmte gaat, die vrijkomt in de fossiele industrie. Door de warmte te gebruiken om de huizen en bedrijven in Den Haag te verwarmen ondervindt de fossiele industrie geen prikkel om echt duurzaam te worden. De Warmteleiding is een hoofdtransportleiding. Aangekomen bij de elektriciteitscentrale aan de Constant de Rebecqueplein in Den Haag moet het hete water verspreid worden via een netwerk van buizen naar woningen en bedrijven. Wonderlijk genoeg heeft de wethouder zich daar helemaal niet mee bezig gehouden. Niet alleen voor de hoofdtransportleiding maar ook voor de lokale verspreiding moeten vele straten worden opgebroken, veel bomen sneuvelen. Bedrijven vrezen langdurig niet bereikbaar te zijn.
Op de website van de gemeente Den Haag is helaas geen dossier te vinden met alle stukken. 

De impact van de Warmteleiding op bomen en groen is groot en permanent. De zgn. belemmerende strook is 10 m breed. Bomen in de belemmerende strook worden verwijderd. Na aanleg van de pijp mogen daar geen bomen terugkomen. De werkbreedte is 12 meter. Ook daar zullen veel bomen moeten wijken, herplant is er mogelijk. Het leggen van de Leiding gaat ten koste van minimaal 875 bomen over het gehele traject. In Den Haag gaat het om minimaal 133 bomen. Dat zullen er meer zijn. De imposante vleugelnoten aan de Moerweg, bijvoorbeeld, zouden volgens de Bomen Effect Analyse (BEA) blijven staan. Maar we hebben ontdekt dat ze het niet zullen redden omdat een groot deel van het wortelpakket wordt afgesneden. Ook de kroon zal stevig gesnoeid moeten worden. Maar dat is niet alles. De Ecologische Verbindingszone (langs de Middachtenweg) en de Hoofdboomstructuren (Middachtenweg, Moerweg, De la Reyweg) worden blijvend aangetast. Er zijn natuurlijk effecten te verwachten van de warmteafgifte vanuit de pijp naar de omgeving. Maar die effecten op fysisch-chemische processen en flora en fauna heeft de provincie Zuid-Holland doelbewust niet laten onderzoeken. De vraag is of het leggen van de Warmteleiding op te vatten is als duurzaam bodemgebruik. 

De Warmteleiding is door deskundigen zwaar bekritiseerd en wordt als achterhaald beschouwd (werkbespreking gemeenteraad Den Haag 3-09-2020).
Vrijwel alle fracties van de gemeenteraad zijn gekant tegen de Warmteleiding. De raad moet elke keer de verantwoordelijk wethouder van Tongeren met moties en amendementen er toe aanzetten om te doen wat de raad wil. Zij (en het college van B&W) is klaarblijkelijk voorstander van de Warmteleiding. Ter verdediging voert de wethouder telkens aan dat de provincie Zuid-Holland alle bevoegdheden zal overnemen als de gemeente Den Haag niet meewerkt. Dergelijke dreigementen van de provincie vinden we een doorgeslagen vorm van blufpoker. De provincie heeft onvoldoende menskracht en kennis om de gehele procedure van de gemeente Den Haag over te nemen. 
De Bomenstichting Den Haag heeft bij diverse gelegenheden in gesproken in de Commissie Leefomgeving (10-12-2020, 2-12-2021, 25-05-2022) en de gemeenteraad (04-03-2021). 

De Bomenstichting Den Haag heeft een zienswijze ingediend over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) met verzoek om ook onderzoek te doen naar de effecten van aanleg en gebruik van de Warmteleiding op bomen, fysisch-chemische processen en het bodemecosysteem. Voor een deel heeft de provincie Zuid-Holland (bevoegd gezag) onze verzoeken gehonoreerd. Voor een deel niet, zoals een onderzoek naar de effecten van hogere temperatuur op bodemprocessen en levende organismen in de bodem en stikstof. De Bomenstichting Den Haag heeft daarom een zienswijze geschreven over het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en de MER over de Warmteleiding. De PIP is eigenlijk een bestemmingsplan. Tijdens de hoorzitting die de provincie daarop heeft georganiseerd (10-09-2021) hebben we ingesproken. Wethouder Van Tongeren sprak ook in. De hoorzitting is hier terug te zien. De provincie Zuid-Holland heeft onze zienswijze slechts deels beantwoord c.q. gehonoreerd. We hebben dan ook beroep aangetekend bij de Raad van State.

Inmiddels heeft de Provincie Zuid-Holland besloten een aftakking van de WarmtelinQ aan te laten leggen van Rijswijk naar Leiden om fossiele warmte uit de Rotterdamse Havens te transporteren. Ook voor dit traject heeft de Bomenstichting Den Haag een zienswijze geschreven over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). We hebben onze zorgen kenbaar gemaakt omdat locale projecten worden weggedrukt en we hebben ook hier verzocht om de effecten van aanleg en gebruik van de Warmteleiding te onderzoeken.