Skip to main content

Met de Warmteleiding (voorheen Leiding door het Midden) wordt zeer heet water (120 C) vervoerd van de Rotterdamse havens via Vlaardingen, Delft, Rijswijk naar Den Haag met als doel huizen en bedrijven te verwarmen. De Warmteleiding draagt niet bij aan de duurzaamheid mede omdat het om warmte gaat die vrijkomt in de fossiele industrie. De Bomenstichting Den Haag heeft een zienswijze ingediend over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) met verzoek om ook onderzoek te doen naar bomen en de effecten van aanleg en gebruik van de Warmteleiding op bomen. Voor een deel heeft de provincie Zuid-Holland (bevoegd gezag) onze verzoeken gehonoreerd. Voor een deel niet, zoals een onderzoek naar de effecten van hogere temperatuur op bodemprocessen en stikstof. De Bomenstichting Den Haag heeft daarom een zienswijze geschreven over het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en de MER over de Warmteleiding. De PIP is eigenlijk een bestemmingsplan. De provincie Zuid-Holland heeft onze zienswijze slechts deels beantwoord c.q. gehonoreerd. We hebben dan ook beroep aangetekend bij de Raad van State.

De impact op bomen en groen is groot en langdurig. Het leggen van de Leiding gaat ten koste van minimaal 875 bomen over het gehele traject. In Den Haag gaat het om minimaal 133 bomen. Maar dat is niet alles. De Stedelijke Groene Hoofdstructuur (lans de Middachtenweg en Moerweg) en de Hoofdboomstructuren (Middachtenweg, Moerweg, De la Reyweg) worden blijvend aangetast. Er zijn natuurlijk effecten te verwachten van de warmteafgifte vanuit de pijp naar de omgeving. Maar die effecten op fysisch-chemische processen en flora en fauna heeft de provincie Zuid-Holland doelbewust niet laten onderzoeken. De vraag is of het leggen van de Warmteleiding op te vatten is als duurzaam bodemgebruik. De Leiding heeft een levensduur van 50 jaar. Voor bomen duurt het effect veel langer: 190 jaar. Dat is dus bijzonder langdurig voor een Leiding, die door deskundigen zwaar is bekritiseerd en als achterhaald is beschouwd (werkbespreking gemeenteraad Den Haag 3-09-2020).

Wereldwijd zijn er zorgen over de grootschalige houtkap. Demissionair minister Schouten wil met haar Bossenstrategie in 10 jaar tijd 37.000 ha extra bos en bomen planten. De EU wil 2 miljard extra bomen planten. De provincie Zuid-Holland erkent het belang van bossen en bomen.  Het areaal bos in de provincie Zuid-Holland is echter bijzonder klein: slechts 3%. De provincie heeft helaas geen budget voor uitbreiding van het areaal bos en bomen.